Home

Riksintresse rennäring

Kartor som underlag för planer - Sametinge

Rennäringsförvaltning Rennäringen i Sverige Statistik rennäring Samebyar Markanvändning Kartor som underlag för planer Ordförklaringar Rennäring Samhällsplanering Riksintressen RBP Renbruksplaner Renmärken Katastrofskadeskydd Rovdjur och renar Pristillägg Tjernobyl Renars hälsa Skogsbruk & rennäring Renar & snöskotertrafik Renar & klimat Grön infrastruktur Miljöarbete Bygdemedel Projektmedel främjandeanslaget Forskning om renar Nyhetsbla Sametinget pekade ut områden av riksintresse för rennäringen 2005 men en översyn och justering av rennäringens riksintresseområden pågår, bland annat som följd av den senare tids klimatförändringar som har påverkat rennäringens förutsättningar och markanvändning riksintresse. Sammanställningen följer samebyarna från norr till söder. Först redovisas fjällsamebyar följt av skogssamebyar och slutligen koncessionssamebyar. Beskrivning av områden av riksintresse för rennäring Huruvida ett område ska anses vara ett riksintresse för rennäringen beror på de förutsättningar som finns för renskötseln utifrån den fysiska terrängen. Det är förbjudet att utföra åtgärder som försvårar utövandet av rennäringen markant och bestämmelsen går inte att förhandla bort

Riksintressen i Västerbotten Länsstyrelsen Västerbotte

Riksintresse för energiproduktion regleras i miljöbalken 3:8. Utpekade områden är mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion och energidistribution. Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningarna. Vindbru i varje sameby ett särskilt skydd. Det är vad som bedöms som riksintresse för sektorn rennäring som skall redovisas. Sådana områden kan omfatta t.ex. flyttleder, kalvningsland och områden med särskilt goda betesförhållanden. Vid bedömningen av vilka områden som skall anses vara av riksintresse bör vidar

Syftet med att utse riksintressanta områden för rennäring är att ge renskötseln fortsatt förutsättning att kunna bedrivas i Sverige. Det görs genom att mark inom varje sameby får ett särskilt skydd. Det kan omfatta kärnområden som betes- och kalvningsland eller områden med fasta anläggningar och samlingsplatser Kartan är senast uppdaterad 2017-03-24. Initialt visas riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken. Verktyget Visa kartlager kan användas för att ändra vilka riksintressen som är synliga. Klicka på ett riksintresse i kartan för att öppna ett popup fönster med mer information om området

 1. Tel: 0771-921 921. Hoppa till: Här hittar du kartmaterial som visar riksintressena för trafikslagens anläggningar. I kartmaterialet finns tabeller med fullständiga funktionsbeskrivningar för alla anläggningar. Kartor för riksintressen och funktionsbeskrivningarna över utpekade objekt (SWEREF 99 TM). Trafikverkets riksintressen
 2. Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring. Det folkvalda organet Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år
 3. eral. Vid all stadsplanering ska samtliga riksintressen beaktas
 4. Betydelsen att rennäringen utgör ett riksintresse innebär att staten kan ingripa mot åtgärder som påtagligt skulle skada rennäringens intressen. Om flera oförenliga riksintressen föreligger för ett område skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sät
 5. Teckenförklaring Riksintresse¯ och skyddade områden. Riksintresse Rennäring kärnområde Riksintresse Naturvård Riksintresse Kulturmiljövård Riksintresse Järnväg Riksintresse Vägnät Riksintresse Rennäring Biotoyddsområde Naturreservat Natura 2000. Alternativ
 6. De renskötande samerna har renskötselrätt inom cirka 50 procent av landets yta. I länsstyrelsernas uppdrag ingår att tillvarata rennäringen som ett allmänt intresse vad gäller markanvändning, att utöva tillsyn över renräkning och upprättande av renlängder samt att utöva tillsyn över koncessionssamebyarna

Rennäringen som riksintresse har seglat upp som en het fråga när Härjedalens kommun nu ska anta en ny översiktsplan. Skälet är att kommunen i översiktsplanen kräver att privata marker. Riksintresse Rennäring Naturvärden Skyddad Natur Skyddsvärda Våtmarker Riksintresse Vindkraft Riksintresse Friluftsliv Värdefull Natu Sametinget är central förvaltningsmyndighet och expertmyndighet med ansvar för frågor som berör rennäringen. Det anslag som disponeras av Sametinget och direkt berör rennäringen är anslaget 45:1, Främjande av rennäringen. Rennäringen är en viktig del av det samiska kulturarvet. Övergripande ansvar Rennäring, riksintresse • Området mellan Stor- Tågsjön, Myckelgensjö, Bergsjöarna och Storsjön M Riksintressen Högakusten och Moälven • Moälvens vattenområde Myckelgensjösjön Skalmsjö Natura 2000, riksintresse Moälven N2R84007 Kulturmiljöer, riksintresse • Myckelgensjö KR84006 Rennäring, riksintresse Your browser is currently not supported. Please note that creating presentations is not supported in Internet Explorer versions 6, 7. We recommend upgrading to the.

Rennäring - Riksintressen i samband med samhällsomvandlingarn

 1. Områden av riksintresse kan till exempel vara flygplatser eller områden med betydelsefull natur- eller kulturmiljö som sjöar eller historisk bebyggelse. Det finns flera tusen områden av riksintresse i landet. Gemensamt för områden av riksintresse är att de ska skyddas från påtaglig skada. Rennäring: Sametinget.
 2. av riksintresse enl. 3 kap MB för • friluftsliv (ca 8,1 milj. ha) • naturvård (ca 7,9 milj. ha) • rennäring (ca 7,1 milj. ha) • kulturmiljövård (ca 1,7 milj. ha) (Landareal för hela riket är ca 41 milj ha.) Källa: SCB 201
 3. Riksintresse Rennäring Trivselland Vinterland Vårvinterland Vårland Förvinterland Alternativ A1 A2 B1 1:70€000 Bilaga 4 'eyolsu . Created Date: 20200407085950+01.
 4. Riksintresse rennäring Enligt 3 kap. 5 §, första stycket miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse för renskötseln skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Enligt andra stycket ska områden av riksintresse för renskötseln skyddas mot sådana åtgärder

Riksintressen - Härjedalens kommu

Rennäring Riksintresse Fem av länets tolv samebyar driver renskötsel inom Östersunds kommun. Jingevaerie, Jovnevaerie, Raedtievaerie och Ohredahke sameby har vinterbe-tesmarker som till stora delar är av riksintresse i kommunens norra och östra del. Där finns också flera flyttleder av riksintresse med svåra passager och rastområden riksintresse rennäring är representerade. Av detta följer att även generaliseringsmöjligheterna blir avgränsade på samma vis. Slutligen några ord om semantik. Denna studie kretsar kring begreppet allmänintresset, en inte helt konfliktfri term. Det finns också andra. En gruvetablering enligt koncessionsbesluten innebär dock med nödvändighet att rennäring inte kan be­driv­as på åtminstone delar av det område som idag utgör område av riksintresse för samebyns rennäring Riksintresse rennäring Utredningsområdet ligger cirka en kilometer nordost om närmaste riksintresse för rennäring och Kärnområde rennäring (Kallaxheden) riksintresse rennÄring — omrÅde av stor betydelse fÖr renskÖtsel Prövning av bebyggelse, anläggning eller annan ändrad markanvändning, som kan ha inverkan på renskötseln (kärnområde, flyttleder, svåra passager) ska.

Rennäring Yrkesfiske Naturvård Friluftsliv Kulturmiljövård Fyndigheter av ämnen och material Industriell produktion Energiproduktion och Riksintresse Rennäring Yrkesfiske Naturvård Friluftsliv Kulturmiljövård Fyndigheter av ämnen och material Industriell produktion Energiproduktion oc Länsstyrelsernas nationella geodata och tjänster tillhandahålls via Geodatakatalogen.. Geodata i form av nedladdningsbart planeringsunderlag från andra myndigheter, tillhandahålls via respektive myndighets hemsida eller Geodata.se.. Behöver du en tjänst för Lantmäteriets bakgrundskartor med möjlighet att skriva ut dessa (för privat bruk) så finns det på följande länk

Riksintresse totalförsvaret Aktuellt planområde ligger inom riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § 1 st. miljöbalken avseende område med särskilt behov av hinderfrihet samt lågflygningsområde med påverkansområde. Riksintresse rennäring Aktuellt planområde ligger inte inom riksintresse för rennäringen. Planområde Riksintresse Rennäring Riksintresse Rennäring kärnområde Riksintresse Skyddade vattendrag. no BkSUUOU Kl!Uð64JOlUJSU loeeogu!bbeu . n.qqeto BO !uàepeLO Eqcy spou B. 16 /ngLbPÀIJ . Created Date Riksintresse rennäring (förslag) Riksintresse kulturmiljö Riksintresse naturmiljö Natura 2000-område Våtmarksobjekt klass 1 0 5 10 km Förstudiens avgränsning Korridorer från anslutande fö rstu di eom å Västlig korridor Östlig korridor Kombinationsalternativ Naturreservat Vattentäkt, skyddszon 1 Riksintresse fiske Riksintresse. Skogsbruk, jordbruk, rennäring Utredningsområden och kommande planering Utredningsområde järnväg (även riksintresse) Planerade fördjupade översiktsplaner Riksintressen Natura 2000 Torne och Kalix älvsystem Natura 2000 ej vatten Parkajoki Riksintresse väg Övriga riksintressen Annat av allmänt intresse Områden med höga. Riksintresse rennäring Platsen bedöms ligga både inom Vapstens sameby och Ubmeje tjeälddie. I området råder riksintressen för rennäring, flyttled och svår passage. Riksintresse kommunikationsanläggningar Området berör riksintresse för kommunikationer, väg E45. Naturreservat Luspe

Området innehade riksintresse för både materialutvinning och rennäring. En bedömning gjordes att rennäringen fick drivas parallellt med vissa villkor för gruvnäringen. En sameby menade att det inte gjorts en bedömning enligt 3 kap. 5 § 2 st MB Rennäring. Rennäringens riksintresse ska prövas av miljööverdomstolen. Både öster och väster om den planerade etableringen finns ett område av riksintresse för rennäringen med både. som stora markområden är av riksintresse för samernas rennäring. Både rennäring och värdefulla ämnen eller material finns uppradade i 3 kap. miljöbalken, utan någon inbördes ordning. För att lösa konflikten mellan riksintressena vid frågor om markanvändning ska en avvägning göras enligt 3 kap Ett område som är klassat som riksintresse ska i möjligaste mån skyddas mot åtgärder som kan skada de utpekade värdena. Det handlar bl.a. om att skydda naturområden, friluftsliv, rennäring och kulturmiljöer, men även totalförsvarets behov av t.ex. mark för övningar, tekniska system och anläggningar

Rennäring bedrivs på så gott som hela kom-munens yta och en stor del av kommunen omfattas också av riksintresse rennäring. Kommunens översiktsplan säger att riks - intresse rennäring ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. Flygplatsen för löpande dialog med samebyar gälland Och att ett område klassats som riksintresse för rennäring betyder inte att gruvdrift i området är uteslutet. - En gruva och rennäring kan fungera samtidigt • Rennäring (MB 3 kap 5§) - Stora områden kring Kittelfjäll ingår i riksintresse för rennäringen. Kittelfjäll by ligger inom kärnområde för Tjakkevardo, Kittelfjället, Södra Gardfjället samt Klitvallen. • Skyddade vattendrag (MB 4 kap 6 §) - Vojmån uppströms, Vojmsjön med tillhörande käll- och biflöden Riksintresse Rennäring Riksintresse Rennäring kärnområde Stamnätsledning Utredningskorridorer samråd 3 A1 A2 Delalternativ A4 A6 A7. BkSUUOU V 'Loeeptœ!bbeu oeeou . n.qqeuo . pee Btgu gvou BOIG ngubpÀIJ • ugeseA . Created Date

av riksintresse: kulturmiljö, friluftsliv, naturvård, skyd-dade vattendrag, rennäring, vindkraft, väg, järnväg, flyg, värdefulla mineraler eller ämnen samt totalför-svaret. Ett tolfte riksintresse är under framarbetning, anläggningar för vattenförsörjning. Minnesgärdes vat-tenverk kan eventuellt vara aktuellt som riksintresse Riksintresse rennäring Riksintresse sjöfart Riksintresse vindbruk Riksintresse väg Sjöfart fartygsstråk En yta utomskärs som merparten av fartygstrafiken använder. Samhällsfunktion Samhällsenlig funktion som kan nyttjas av invånarna. Skog och övrig mark • Riksintresse turism och rörligt friluftsliv (4 kap 1, 2 §§ MB) 4.1 Riksintresse rennäring Området är inte utpekat som riksintresse för rennäring. 4.2 Riksintresse kulturmiljövård Inga riksintressen för kulturmiljövård återfinns inom utredningsområdet. 4.3 Riksintresse friluftsli Området är inte utpekat som riksintresse för rennäring. 4.2 Riksintresse kulturmiljövård Inga riksintressen för kulturmiljövård återfinns inom VU5 Svartbyn utredningsområde för verksamheter. 4.3 Riksintresse kommunikation VU5 Svartbyn utredningsområde för verksamheter samt riksintresse för kommunikation framgår från Figur 4

Rennäringens riksintressen i Västerbottens och i delar av

 1. Rennäring - riksintresse..... 8 Naturvård Riksintresse för rörligt friluftsliv omfattar mer än halva kommunens yta och är till största del lokaliserat till fjällen
 2. Utpekade riksintressen i området utgörs av riksintresse för värdefulla ämnen och material enligt 3 kap. 7 § miljöbalken (Figur 2), samt riksintresse för rennäring enligt 3 kap. 5 § miljöbalken (Figur 3), Figur 2. Riksintresse för värdefulla ämnen och material. 4.3 RENNÄRING
 3. Riksintresse för rennäring Platsen ligger både inom Vapstens sameby och Ubmeje tjeälddie. Området har utpekats som riksintresse för rennäringen då den är en strategiskt viktig plats för Vapstens sameby och utgör en svår passage vid renflyttning. I dagsläget undviker samebyn att hålla renar i området på grund av platsens isolation
 4. a ÖP Antagandehandling
 5. Ajaursjön: Trots att området berörs av riksintresse för friluftsliv, rennäring och flyttled bedöms området vara intressant för landsbygdsutveckling då befintliga vägar finns i nära anslutning till strandområdena. Arvlidsjön: Området berörs inte av något riksintresse och ligger i direkt anslutning till bebyggelse
 6. Rennäring I förslaget till vindbruksplan så anges att en bedömning om påverkan på rennäringen ska göras när samråd skett med samebyarna. Länsstyrelsen anser att förslag på områden för vindbruksområden inte ska omfatta områden för riksintresse rennäring. Det finns forskning som visar att renar undviker vindkraft. Kommentar
 7. eral samt riksintresse för rennäring. Riksintresse för naturvård (Natura 2000-klassade biflöden till Vindelälven) finns i närheten. Baserat på idag tillgänglig information bedöms K nr 7 inte medföra stora negativa miljöeffekter

Riksintresse Mark- och vattenområden som har nationell betydelse för bevarande eller utveckling kan enligt miljöbalken betecknas som områden av riksintresse. Det kan gälla såväl kulturmiljövård som naturvård, friluftsliv, rennäring, yrkesfiske, industri, energiproduktion, kommunikationer eller vattenförsörjning I området finns riksintresse och kärnområden för rennäring i omedelbar anslutning till de områden som MPD i sitt beslut har tagit bort för vindkraft. Området Fjällberg är ett område som ligger i gränsområde mellan Vilhelmina norra sameby och Vapstens sameby Vargbäcken och Fäbodtjärn ligger inte inom fastställt riksintresse för rennäring, däremot finns närmsta område av riksintresse ca en halv km från planerat dagbrott i Vargbäcken. Även en flyttled av riksintresse finns i närheten av Vargbäcken, ca 2 km i nordöstlig riktning Riksintresse naturvård Riksintresse kulturmiljövård Riksintresse friluftsliv Riksintresse vindbruk Riksintresse rennäring Riksintresse vägnät Natura 2000 Biotoydd Naturreservat Pågående reservatsbildning 0 2,5 5 10 km 1:200€000 Datum: 2017-12-19 Bilaga 1. Created Date Riksintresse rennäring 28 5 ABSTRACT The increased accessibility of Storulvån has led to a conflict between outdoor recreation and the sami village of Handölsdalen. The month of may is the time of the year when reindeers are born and if the female gets scared or disturbed she may leave the.

Planeringsunderlag Länsstyrelsen Västernorrlan

Du skriver om att samebyn har samtyckt. Här är det dock viktigt att veta att även rennäringen är klassat som ett riksintresse. I bedömningen av riksintresse rennäring så spelar det inte någon roll om samebyn har samtyckt eller inte. När samebyn samtycker så blir det dock mycket svårt för myndigheterna att bevaka rennäringsintresset Fördjupningen i ämnen sker genom en analyserande fallstudie om hur policyverktyget riksintresse appliceras i praktiken. En djupare analys är gjord av hur länsstyrelsen i Västerbotten använt sig av policyverktyget då fallen om de oförenliga riksintressena gruvnäring och rennäring skulle värderas emot varandra i områdena kring Rönnbäcken i Storumans kommun och Stekenjokk i.

Kartor riksintressen - PBL kunskapsbanken - Boverke

Rennäring Delar av aktuell fastighet/detaljplaneområde, Kiruna Tuolluvaara 1:16, ärärutpekad som riksintresse för rennäring enligt 3 kap 5 § MB. Detta innebär attfårområdet i stort,ävenäven utanför riksintresseutpekandet,somär värdefullt för rennäringen ; Rennäringen är viktig för Kiruna riksintresse rennÄring — omrÅde av stor betydelse fÖr renskÖtsel Prövning av bebyggelse, anläggning eller annan ändrad markanvändning, som kan ha inverkan på renskötseln (kärnområde, flyttleder, svåra passager) ska föregås av samråd med berörd sameby Fyndigheten i Barsele blir nytt riksintresse. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har pekat ut och detaljavgränsat fyndigheten Barsele i Storumans kommun, Västerbottens län, som riksintresse för dess innehåll av konfliktmineralet guld. SGU har beslutat att guldfyndigheten i Barsele, som bedöms vara en fyndighet av nationell betydelse. Planområdet omfattas av riksintresse för rennäring och ligger inom Västra Kikkejaure och Mausjaure skogssamebyars marker och ligger inom ett större kärnområde av riksintresse för rennäring. Planområdet ligger inom tätbebyggt område med villabebyggelse omkring och med mycket människor i rörelse

Video: Kartor över riksintressen - Trafikverke

Vid prioriteringen av riksintresse för värdefulla ämnen och material framför riksintresse rennäring inom Stekjokkområdet motsäger kommunen sig själv genom de olika ställ-ningstagandena. Vid en eventuell ansökningsprocess för utvinning av mineral i område Integreret Kystzoneforvaltning og Planlægning - Länsstyrelsern Riksintressen som identifierats i områdets direkta närhet är riksintresse för värdefulla ämnen och mineral samt riksintresse för rennäring. Riksintresse för naturvård (Natura 2000-klassade biflöden till Vindelälven) finns i närheten Riksintresse för rennäring hamnar alltid sist i kön. Känner ni er överkörda? - Det är lite så att man säger att rennäringen är viktig och det står i grundlagen att den samiska. förtydliga vem som företräder riksintresse rennäring i det enskilda fallet när hushållningsbestämmelserna tillämpas. 12.10 Värdefulla ämnen eller material Bergsstaten har inga invändningar mot att uttrycket fyndigheter utgår ur bestämmelsen avseende värdefulla ämnen och material Riksintresse friluftsliv Riksintresse vindbruk Riksintresse mineralfyndigheter Riksintresse för rennäring Natura 2000-område Riksintresse väg R ik s nt re j äv g Riksintresse flygtrafik RIKSINTRESSEN Fördjupad översiktsplan Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014 - 203

Rennäringen i Sverige - Sametinge

rennäring, endast bedrivas i den omfattning som samebyn gett sitt medgivande till. riksintresse, men detta motsägs av vad samebyn har framfört om områdets betydelse till Trafikverket i studien angående stängsel och passager för ren och vilt på E4:an Planområdet berör riksintresse för rennäring enligt 3 kap. 5 § Miljöbalken. Området ingår i Gällivare samebys trivselland och är utpekat som vår- och vinterland. Norr om planområdet bedriver Baste sameby renskötsel. Lina älv rinner cirka 150-200 meter söder om planområdet och ingår i Natura 2000, därmed av riksintresse

Riksintressen - Svenska Industriminnesföreningen

Riksintressen - Kiruna kommu

TradeStation review — compare all the best regulated

Ett riksintresse kan avse så vitt skilda intressen som naturvård, kulturvård, friluftsliv, vindkraft, rennäring, gruvnäring och kommunikationsanläggningar. Swedavias samtliga flygplatser är av riksintresse för kommunikation, vilket innebär att flygplatserna ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av flygplatserna Riksintresse rennäring Riksintresse vindkraft och Avgränsning Ragunda kommun Avgränsningslinje Samer Dom Ny placering av verk 1 enligt tidigare inlämnad komplettering på rätt sida om Ragunda kommuns avgränsingslinje . Created Date riksintresse för skyddade vattendrag. Cirka tre kilometer väster om projektområdet börjar ett kärnområde av riksintresse för rennäringens. Underlagsutredningar gällande bland annat ljud- och skuggutbredning från vindkraft-verken, rennäring, naturvärden, fågelliv och arkeologi genomförs under året 2021. Dess sid 1/4 Bilaga 2 - Tabell över identifierade intressen i närheten av stråkalternativen Riksintresse rennäring Id Berör stråk Kommenta Riksintresse - vad är det Områden som är av nationell betydelse för olika samhälls-intressen, till exempel jord- och skogsbruk, rennäring och . yrkesfiske, råvaruutvinning, energiutvinning, vattenförsörj-ning, natur- och kulturmiljövård samt friluftsliv, kan pekas ut . som områden av riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken

Hotagens sameby gamla ma - Sametinge

Vilhelmina mineral överklagar gruvnej | SVT NyheterMSI Afterburner fans | using msi afterburner, you can set yoNickelgruva i Tärnaby - Studio Ett | Sveriges RadioHållbar utveckling - Hemavan TärnabyAvarice meaningDärför är en rökplym viktigare än nya bostäder - Dagens Arena

Områden av riksintresse enligt 3 kap miljöbalken. Vart 5:e år 2014. Välj variabel ; Om tabellen ; Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp. För markerade variabler måste minst ett värde väljas. tabellinnehåll. Totalt 2 Valda. region typ av. riksintresse-anspråket Hushållnings-bestämmelsen Översiktsplanens roll Huhå i planläggning och prövning Riksintressen och hållbar utveckling . Riksantikvarie-ämbetet och bidra till revitaliserar hållbarhet Områden av riksintresse för rennäring eller yrkesfiske 6. Då bedöms riksintresse för vindbruk mot andra befintliga riksintressen som exempelvis naturvård, kulturmiljö, rennäring, försvarsmaktens intressen och luftfart. Att ett område är angivet som riksintresse för vindbruk, innebär att Energimyndigheten bedömer området som särskilt lämpligt för elproduktion från storskalig vindkraft utifrån följande förutsättningar