Home

Vad är ett klansamhälle

I samband med nyhetsrapporteringen om återkommer ett begrepp: Klansamhälle. Men vad betyder det egentligen? Och vad har klanmedlemmar för privilegier och skyldigheter I klansamhället förfogar släkten både över rättigheter och ansvar, där kön och anor konstituerar individens rättsliga ställning. Individen är underordnad kollektivet och har rättigheter endast i den mån de kan härledas ur gruppens rättigheter. Klanen och dess anseende är en kollektivt förvaltad resurs

Ett liv för ett liv. Öga för öga, tand för tand. Det innebär att man som medlem i en klan är en oupplöslig och påtaglig del av ett större vi. Värderingsmässigt är klansamhällen konservativa. Framför allt när det handlar om könsroller, barnuppfostran och sexualitet. Det är i klansamhällen som hederskulturer uppstår Klansamhället är i en mening solidariskt, men så solidariskt att det innebär ofrihet och tvång. Det är en märklig paradox att det är det ojämlika samhället som får individens frihet att bli större. Ett resultat av denna starka solidaritet är att blodshämnd är vanligt förekommande i de flesta klansamhällen Vad är ett klansamhälle Sverige är ett klassamhälle . Den del av vänstern som intresserar sig mer för klass än för identitet har rätt: Sverige är ett klassamhälle När man växer upp i ett klansamhälle, där staten inte finns eller är illegitim, blir blodsbanden ens skydd och identitet. Klanen fyller samma funktion som staten. Den skapar skydd och identitet, men bygger på blodsband Det är en samhällsorganisationsform som uppstått som ett skydd i stater som inte fungerar. Det kan finnas mycket positivt med en klan, som en stark och varm gemenskap, säger han. Utbredd.

Enligt Sabuni, som själv kommer från vad hon betecknar som ett klansamhälle, är klaner i sig inte är någonting negativt utan utgör formen för samhällets organisering i stora delar av världen som saknar en välfärdsstat. [10] Sverig Det var en stor omställning för Abdi-Noor Mohamed när han kom till Sverige för tio år sedan. I hemlandet Somalia var det den utvidgade familjen klanen som erbjöd skydd och trygghet.

Vad är egentligen ett klansamhälle? - Brunchrapporten

  1. Vi anser att det är självklart att alla förstår hur vi tänker och hur en demokratisk välfärdsstat fungerar. I ett klanbaserat samhälle är det släkten/klanen som betyder något. Det är släkten som står för välfärden och skipar rättvisa. Släktfejder och hedersbegreppet har stort utrymme
  2. Är problemet problemen, eller är problemet att tala om problemen, därför att sanningen gynnar fel klan? Sakta kryper sig insikten på: vi bor alla i ett klansamhälle. Och det beror inte på invandringen
  3. Här berättar han om vad ett klansamhälle är och vad som händer i mötet med ett individualistiskt majoritetssamhälle som Sverige. Moderator: Amanda Netscher. Inspelat den 24 november 2017 på Stockholm City Conference Center
  4. Vad är ett klansamhälle, varför finns det, hur fungerar det? Vad innebär det att komma från ett kollektivistiskt samhälle till ett av världens mest individualistiska? I de flesta klansamhällen är den muntliga traditionen stark. Vad innebär det då när man kommer till en gammal och utpräglad skriftkultur

Internationellt sett är kollektivism normen, och det är vi i Västvärlden som är avvikande med vår individualism. Det bör man ha i åtanke när man diskuterar etnisk röstning. När människor med bakgrund i klansamhällen driver personvalskampanjer kan det vara ett uttryck för en väg bort från klantänkandet, skriver Dan Korn Gästskribent Torsten Sandström: Ett klansamhälle står i motsats till en demokratisk rättsstat I Svenska Dagbladet skriver Nuri Kino att han tillhör en urgammal klan, som han älskar. Vidare berättar han att fler borde lära sig om klaner och hur man tänker inom dem. Stammen och släkten har enligt honom inneburit en räddning för minoritetsgrupper som utsatts för politiskt förtryck Beväpning, medborgargarden och vägspärrar är det som gäller utöver lokal försörjning av mat, värme och boende. En lagom stor by med begränsade tillfartsmöjligheter och en god bit från större samhälle kan vara lämpligt. Att ensam försvara en gård funkar inte i längden. Att snabbt införa ett klansamhälle är vad som behövs I ett klansamhälle är det tvärtom. Där beror individens status på klanens heder och vice verse, rättsskipningen utgår från en strävan att behålla jämvikt mellan släkter och familjer och hederns upprätthållande spelar större roll än en enskild handling, förklaras det i inledningen till anto Vad är ett klansamhälle? Några av de mest tydliga karaktärsdragen i klansamhället är att det dels är egalitärt, utformat för att fungera utan någon formell politisk ledning, alltså utan stat. Varje grupp sköter sig själv utan känsla för ett större vi under en gemensam centralmakt

När jag har förklarat vad ett klansamhälle är ger jag en beskrivning om vad det innebär att komma från ett klanbaserat samhälle till ett land som Sverige med en stark stat och tilltro till myndigheter och institutioner. Föreläsningen blir på så vis lika mycket en beskrivning av vad Sverige är för land Den här bloggen handlar inte om allt mellan himmel och jord. Den handlar om allt mellan klan och stat. Jag beskriver i den vad ett klansamhälle är, varför det finns och hur det fungerar. Det är en kunskap som jag tror är nödvändig att ha, både för att förstå integrationsprocesser, men också för att bättre förstå utrikespolitisk Flera av klanerna i landet kommer troligen kunna enas, åtminstone en tid framöver, efter att USA försvunnit, eftersom ett klansamhälle handlar om att medla mellan olika parter. Hans Jensevik ser också likheter med vad som nu sker i Sverige. - Deras klanledare medlar Det palestinska samhället är också ett klansamhälle. Flyktingarna. Krigen 1948-1949 och 1967 satte sammanlagt omkring en miljon palestinier på flykt. 2021 var 5,7 miljoner palestinier registrerade av FN som flyktingar. Ett datum är särskilt förknippat med flyktingarnas öde: den 15 maj Under de förutsättningarna växer ett förhållningssätt fram som är väldigt annorlunda jämfört med vad vi är vana vid. Brinkemo menar att många av de konkreta samhällsutmaningar Sverige står inför idag präglas av krocken mellan klansamhälle och statsapparat

I korthet. Afghanistan är ett klansamhälle. Statens makt är begränsad. Missnöjet med styret i Kabul var stort. Armén var dåligt organiserad. Talibanernas maktövertagande i Afghanistan har beskrivits som överraskande. Inom loppet av en vecka föll samtliga provinshuvudstäder som hade utgjort nav i de tidigare svenska ansvarsområdena Bland somalier är dessutom analfabetismen hög, 60 till 70 procent. [ 1] Eftersom det inte finns någon fungerande stat eller rättsväsende i klansamhällen sker även rättsskipning inom klanen, ofta genom att utdöma böter som drivs in med våld. Detta innebär ofta att straffe. Somalia är ett klansamhälle

Klansamhället: Tillbaka till framtiden

Men framför allt sprider Nuri Kino dimmor om hur ett klansamhälle fungerar politiskt och vad skillnaden är jämfört med en demokratisk centralstat. Förvisso skriver han i förbigående att allt inom klanen inte är bra, till exempel att man förväntas agera enligt klanens bästa Samtidigt öser politiker nämligen pengar över meningslösa projekt såsom klimatåtgärder, bistånd, s.k. minoritetsprojekt, invandring m.m. för att smöra in sig till positioner i det internationella etablissemanget. Programledaren ställde då följdfrågan om vi ser en tendens mot ett klansamhälle i politikerklassen Under många år har jag skrivit och föreläst om vad ett klansamhälle är, varför det finns, hur det fungerar och vad som riskerar att ske i mötet med ett stat-samhälle. Den grundläggande kunskapen om klanen handlar om att det är en organisationsform bortanför staten

Foki Soirak - Sida 34 av 928

Klantänkande det normala - det är vi som sticker ut

Balkongflicka, klansamhälle, segregation, förortsgäng, Aina, Hagge, ladd osv. Det fullständigt bubblar av nya ord och benämningar. Lite på gott, men förbannat mycket på ont. En sak som är stupid och absurd det är detta sjukliga tvång, ja ren kompulsivitet, att inte benämna en spade som just - en spade Talet om klan och klansamhälle har varit på gång i några år nu och fick en peak när anto Klanen Ett exempel är Sinziana Ravini (Aftonbladet 4/11 2018) som skriver: framför allt ett försök att se vad som dominerar vardagslivet i vår samtid Genom den unga Jorunns ögon skildras livet på Öland under folkvandringstiden och de händelser som leder fram till massakern i Sandby borg i slutet av 400-talet e.Kr. Romanen ger liv åt ett klansamhälle där stormän upprätthåller sin makt och sin heder med hjälp av generösa gåvor till sina följesmän, liksom en hederskultur som håller både kvinnor, barn och män i ett järngrepp Somalia är ett utpräglat klansamhälle, där de enskilda medborgarna alltid känt närmare samhörighet med klanen än med staten. Denna klanstruktur har försvårat försöken att hantera krisen i Somalia. Politiska partier i verklig mening har knappast funnits men processen att bilda sådana har inletts Nationalist är ett av dem och jag ska förklara varför. religion, etnicitet eller särintresse (vanligen kallat klansamhälle). Problemet är att det är partiet självt som definierar vad som är svensk. Svensk är i SDs värld en politisk definition

Kosovo är idag ett klansamhälle och samtidigt ett av Europas fattigaste länder med en ungdomsarbetslöshet på över 70 procent. Korruption och brottslighet är mycket utbrett. Landet var även världsledande i antalet IS-resenärer under Syrienkriget och har idag stora problem med radikal islamism. År 2011 var endast 1,5 procent av Kosovos befolkning av serbiskt etnicitet Émile Durkheim: Förklara vad ett homogent klansamhälle präglas av Émile Durkheim: Förklara organisk solidaritet Ett samhälle som kännetecknas som detta hålls samman av skillnaderna mellan människor, av det faktum att de har olika uppgifter och skyldigheter Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade . Starta utbildning. Utbildning Innehåll Klanen, släkten och familjens betydelse. Introduktion: Varför klansamhälle? (09:46) Vad är en Av dessa lagras de cookies som kategoriseras som nödvändiga i din webbläsare eftersom de är väsentliga för att. Etikett: klansamhälle Klanernas angrepp i Lund! Av Petter Nilsson, 9 september 2021 kl 07:16, Ett vittne säger till SVT att Det var som ett rent upplopp, Vad jag förstår så är endast en person gripen,.

När Sverige var ett klansamhälle - Kvarta

Vad innebär det att komma från ett klansamhälle till en av världens äldsta stater där myndigheter och inte släkten är garanten för skydd, säkerhet och överlevnad? Hur klarar vi att arbeta med människor som inte har svenska som modersmål utan kommer från en talspråklig kultur och har värderingar som i mångt och mycket skiljer sig från gängse uppfattningar i det svenska. Det finns för lite svenskar. Det hon menar är att det inte överhuvudtaget är blandat och det har lett till att hon lever i ett parallellt samhälle i Sverige. Ett klansamhälle. Klansamhälle? Vad innebär det egentligen, inofficiella rättegångar, parallella rättssystem, livrädda vittnen och klanledare som medlar i konflikter Per Brinkemo, journalist och författare, har studerat grupper från klansamhällen i Sverige. Här berättar han om vad ett klansamhälle är och vad som händer i..

Svenska: ·ett lands organisatoriska och sociala sammanhållning; systemet man gemensamt lever inom Vad tycker du om det svenska samhället? Ursprungligen var det mänskliga samhället ganska så primitivt. De flesta vill nog leva i ett välordnat samhälle. Även det moderna samhället har sina brister. En av våra plikter gentemot samhället består i. Från klansamhälle till stark stat. Det gav honom möjligheten att lära sig mer om vad det innebär att komma från ett klansamhälle till en av världens starkaste stater ägnar sig åt att samtala om hur det är att leva i ett sekulärt och demokratiskt samhälle Vad är brittisk kultur för dig? Dagens utmaning handlar om kultur, ett ord som ju betyder odling och alltså kan omfatta allt från petriskålar i laboratorier till jordbruk och opera. För mig är det just det här vida och inkluderande begreppet och inte bara finkultur och när jag tänker på brittisk kultur så associerar ja Märta Stenevi (MP): Jag tillhör en klan. Våra politiker har ännu en gång visat på hur verklighetsfrånvända, omdömeslösa och naiva de är. De mest naiva och verklighetsfrånvända brukar dock vara de kvinnliga politkerna eftersom deras känslor är deras verklighet. När kvinnor kommer till makten minskar friheten i samhället.

Somalia är ett av de länder i världen som har yngst befolkning; 70 procent är under 30 år. - Samtidigt är det ett åldershierarkiskt klansamhälle, där unga ofta saknar inflytande. Det riskerar att bli ett tillitsunderskott när en så stor del av befolkningen inte har något att säga till om Attacken i fredags i Stockholm är en av flera som har varit. Vi kan troligtvis räkna med kommande attacker. Uppenbart med ett politiskt budskap inlindat i religion och kriminalitet. Det privata är politiskt, sa man förr. Inte sällan ser vi misslyckade män, stå för dessa attacker, i oförmåga att anpassa sig till utvecklingen och gör

I USA är communist ett betydligt värre skällsord än vad det är här, där man i kolonial anda och med måttliga ansträngningar försöker bygga upp en västligt-borgerlig statsapparat i ett klansamhälle som inte är någon nation [ 28 oktober, 2021 ] Sveriges Radio varnar för vithetsnorm i skogen Huvudnyheter [ 27 oktober, 2021 ] Swebbtv Nyheter 27 oktober 2021 Senaste TV-programmen [ 27 oktober, 2021 ] EU tvingar Polen att betala böter Huvudnyheter [ 27 oktober, 2021 ] KATERINA JANOUCH Världens främsta feministiska och humanistiska stormakt har förvandlats till Europas farligaste land Nyhete Saudiarabien är ett av världens mest slutna samhällen. Carmen Bin Ladin är en av de få västerlänningar (pappan schweizare, mamman iranska) som haft full insyn i vad hon kallar Lyxtalibanernas paradis, ett klansamhälle där de styrande har tillgång till ofantliga rikedomar och vapenarsenaler av modernaste snitt men drivs av medeltida värderingar. Carmen, som nu är i 45-årsåldern. Afghanistans historia. Under de senaste ungefär hundra åren har Afghanistan präglats av en dragkamp mellan modernitet och tradition. Och sedan 1979 har landet plågats av direkt krig eller väpnad inre konflikt i olika former. Dragkampen mellan modernitet och tradition blev en direkt maktkamp under 60- och 70-tal mellan å ena sidan.

Vad är ett klansamhälle och vad är ett klassamhälle? det

ANALYS & DEBATT. Jan Norberg djuplodar den svenska friskolan som fenomen och pekar på bevisen att radikala, muslimska och klanbaserade friskolor i flera fall grovt försnillat stora belopp. Magnus Ranstorp, terrorexpert vid Försvarshögskolan, menar att det även handlar om påverkansoperationer som radikaliserar och isolerar ungdomar från det sekulära samhället En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är familj en synonym till ätt. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt. Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser Vad kul att du valt att bli prenumerant på GP. Följ de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde. Det här är en är ett klansamhälle. Det är i själva verket just vad vi gör. Det är tydligen okej att hetsa mot muslimer i ordvändningar som skulle ha renderat den ansvarige redaktören för tidningen som debattsida har man under våren kunnat läsa inlägg där våldet i Irak förklaras med att araberna lever i ett klansamhälle som per definition generar. Det är ett klansamhälle med noll utveckling. Att då utifrån komma in ställa allt till rätta, är omöjligt tror jag. Det är en process som tar generationer. Det ser man bara på de människor som kommer till vårt land och inte klarar sin egen försörjning och då är Sverige ett ordnat land i jämörelse

Advokaten - Kulturkrock mellan klansamhällen och rättssta

Föregående inlägg Än en gång: Det går inte att föra ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam i Sverige Nästa inlägg För fjärde gången: Det går inte att föra ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam i Sverige. Det är med sorg jag bevittnar hur Hallandsposten har utnyttjat min blogg om Muslimska brödraskapet för att få en moderat politiker som värnar om flickors och.

Afghanistan - en era går mot sitt slut. Publicerat den augusti 17, 2021 av Stenkvist. Förvåningen är stor hur talibanerna kunde ta över i princip hela Afghanistan, inklusive huvudstaden Kabul, på några få dagar. Den afghanska regeringsarmén på 300 000 man lade i princip ner sina vapen och överlämnade Afghanistan till en betydligt. Inga ämnen är tabubelagda. Hela mitt yrkesverksamma liv arbetade jag vid Universitetsbiblioteket i Lund. I över 30 år sysslande jag med ciklider från Malawi- och Tanganyikasjöarna. Jag är för ett fritt Internet där alla skall få lägga ut vad man vill säga, så länge man håller sig till de regler som finns

Talibanerna är tillbaka vid makten i Afghanistan. Bara några månader efter att Joe Biden utannonserade att USA ska lämna landet föll Kabul utan strid. Människor uppges redan anpassa sig till det nya styret. De vet ungefär vad som väntar i form av förbud och inskränkningar. En hel omvärld ser storögt på. Ingen kunde förutse hur [ Klansamhället. Postat den 2018-04-06 av Mats Jangdal. De flesta svenskar känner sig obekväma med det sätt sådana klansamhällen fungerar varifrån våra muslimsk invadrare kommer. Tanken på att familjen och klanen bestämmer en människas liv och att vissa klaner inte umgås, skrämmer oss I ett klansamhälle finns det inga individuella friheter och rättigheter. Ett äktenskap är en fråga om strategier, och kan till exempel ingås för att hålla ihop landegendom. En klan kan mäkla fred med en annan genom att gifta bort en dotter.-- Vad utmärker ett klansamhälle och är Afghanistan ett sådant? I SAK:s seminarium om klansamhällen och konflikter kommer Martin Lindgren att beskriva och problematisera så kallade klan- och stamsamhällen genom det antropologiska begreppet segmentering Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver - allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte

Detta vet vi om klansamhällen i Sverige: Inte kriminella

Klaner i sig orsakar inte kriminalitet. Det säger L-ledaren Nyamko Sabuni. - Jag skulle själv säga att jag är från ett klansamhälle. Det är stora delar av världen som måste organisera. Per Brinkemo, journalist och författare, har studerat grupper från klansamhällen i Sverige. Här berättar han vad ett klansamhälle är och vad som händer i mötet med ett individualistiskt majoritetssamhälle som det svenska. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm. Se föreläsningen på UR Skola. Äktenskapstvång i domsto Libyen är ett klansamhälle och vad rebellerna verkligen vill se för utveckling, annat än att få bort Gaddafi, är det ingen som vet. Inför propositionen i mars varnade Sverigedemokraterna för att det fanns risk för att flera av de andra länder som deltar i operationen successivt skulle vidta alltmer långtgående åtgärder i kriget, s.k. mission creep Jag menar att vi skulle tala om problemet när grannarna utgörs av klansamhällen, där ledarna bestämmer hur klanen ska rösta (och där röster kan säljas i utbyte mot, Gud eller motparten vet vad). Nu är problemet, givet att jag fattat rätt, att vår gamla välfärdsstat varit just ett klansamhälle. Mot detta har ingen protesterat Det är med fattning, men inte utan en viss sorg i hjärtat jag idag nås av meddelandet att Ivar Arpi, annars mångårig ledarskribent på Svenska Dagbladet, skall lämna den tidningen för gott.Ivar Arpi är bland annat känd för att ha skrivit positivt om Asatron, samt för att vara en av de skarpaste pennorna i svensk press överhuvudtaget

Släktbaserat kriminellt nätverk - Wikipedi

Politiker och debattörer talar gärna om ett framväxande klansamhälle - med syftning på flyktingar och invandrare i förorten. I skuggan av dessa debatter pågår en större samhällsomvandling. Ett litet antal extremt rika familjer håller på att ta kontrollen över Sveriges ekonomi INVANDRING & KLANSAMHÄLLE. Mellan 100 och 150 personer demonstrerade under tisdagen i Angered mot socialtjänstens beslut om ett omhändertagande av en pojke. Demonstrationen samordnades av barnets släkt som polisen anser styr stora delar av den undre världen i Göteborg. - Man använder pojken som en bricka i ett spel mot familjen, säger en talesperson fö

Han hotas när han kritiserar klansamhället SVT Nyhete

Sedan är skillnaden, för det andra, och den aspekten är nog ännu viktigare, att demokratin, om den ska fungera, inte bara består av institutioner som politikerna styr över, utan också måste sitta i skallarna på medborgarna, det vill säga utgöra en del av deras värderingar och tänkesätt Syftet med denna antologi är att förklara vad klanen är och vad som händer när dess medlemmar migrerar till en modern välfärdsstat. Det är en högaktuell bok som bidrar både till den akademiska debatten och vår förståelse av samtiden. Klassisk ekonomisk analys bygger på lagen om indifferens, den om likgiltighet inför med vem ett utbyte [ • Somalia är ett av många länder där klanen och klangemenskapen är centrala i det sociala såväl som i det politiska livet. modellen av kärnfamilj, minsta beståndsdelen av familj är vad Väst skulle kalla släkt. • Klansamhällenbygger på kollektivism där rättigheter, skyldigheter samt resurser (

"Brain dump" - ett effektivt sätt att tömma huvudet påResa till algeriet - bo på bekväma och

Ett klansamhälle förstör en välfärdsstat ulsansblog

Somalia är ett utpräglat klansamhälle och en stor del av befolkningen är nomader. Somalia är ett av få länder i Afrika där samma språk talas av de flesta i landet. Den norra delen av landet, Somaliland, betraktar sig som en självständig stat som dock inte erkänts internationellt. Sedan 1991 har det rått inbördeskrig och kaos Den utmålades som ett förebud om att 1930 klansamhälle - men förpackningen är stel och vilket får en att undra över namnen de knutit till sig. Vad är det som Alice. I ett klansamhälle finns det inga individuella friheter och rättigheter. Ett äktenskap är en fråga om strategier, och kan till exempel ingås för att hålla ihop landegendom Qatar - Kultur. Islam och traditionellt beduinliv har gjort starka avtryck i qatarisk kultur. Från beduinkulturen kommer, förutom ett starkt klansamhälle, också poesi och sånger, liksom hantverk: tält, mattor, kuddar och sadlar tillverkas av material från får, getter och kameler • Vad är ett klansamhälle, varför finns det, hur fungerar det? • Vad innebär det att komma från ett kollektivistiskt samhälle till en av världens mest individualistiska? • I de flesta klansamhällen är den muntliga traditionen stark. Vad innebär det då när man kommer till en gammal och utpräglad skrift - kultur

Revolutionerna i arabvärlden - Brunchrapporten | SverigesNordnet | nordnet är på väg till börsenMats Olin

Carmen Bin Ladin, uppvuxen i Schweiz med en schweizisk far och iransk mor, är en av få västerlänningar som haft full insyn i vad hon kallar lyxtalibanernas paradis, ett klansamhälle där de styrande männen är ofantliga rika och där kvinnorna hålls som sällskapsdjur. Som mycket ung träffar Carmen sin blivande make Yeslam bin Ladin (en i syskonskaran som består av 25 söner och 29. Afghanistan är ett klansamhälle, Av vad som hittills framgår av nedbrutna röstsiffror visar att Karzai fått en överväldigande majoritet av rösterna från de pashtundominerade. Vad är Warcraft 3? Warcraft 3: Reign of Chaos tillhör Warcraft-universumet (samma som World of Warcraft), och spelas i realtid. Här kan du spela som antingen människa, orc, odöd eller nattalv. Warcraft 3 utvecklades av Blizzard Entertainment och släpptes 2002. Det finns även ett påbyggnadsspel till Warcraft 3 som heter The Frozen Throne. 2020 släpptes [ Jag råkade läsa den första länken nedan där Cameron klämmer i med ett antal detaljer han har gemensamt med Putin som att hindra Syrien från att splittras. Och vad är det för hemskt med det? Är det för att England och Frankrike en gång delade upp Mellanöstern mellan sig som hungriga grisar i och me Det som är bra nu, framhåller han, Han framhåller att det faktum att Afghanistan är ett klansamhälle också innebär att lojaliteten inte ligger hos statsmakten, Se vad din nya granne gav för huset - sök bland husförsäljningar. Fastighetsaffärer