Home

Kau cinahl

Databaser A-Ö - Ka

  1. Databaser A-Ö. Elektroniska tidskrifter i fulltext inom flera ämnesområden. Utges av Association for Computing Machinery. Tidskrifter och konferenspublikationer i fulltext inom IT och programmering. American Chemical Society
  2. Länka från Canvas, kurslistor med mera. När du vill skapa en direktlänk i till exempel Canvas eller på kurslitteraturlistor till en artikel, e-bok eller databas måste du lägga till vårt proxyprefix före resursens länk. Gör du det uppmanas användaren att logga in med sitt KauID / Studentkonto och får då åtkomst till vald resurs
  3. Medicin, odontologi, omvårdnad, biokemi och närliggande ämnen, 1950-FILM - enkel sökning i PubMed. PubMed innehåller bland annat MEDLINE - NLM:s (National Library of Medicine) databas inom områdena medicin, omvårdnad, odontologi, hälso- och sjukvårdssystem samt andra närliggande ämnen.. PubMed är fritt tillgänglig på Internet men om du vill få länkar till.

Skapa länkar till e-resurser Karlstads universite

  1. Valda databaser var Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Enligt Polit & Beck (2017) inriktar sig Cinahl på omvårdnad, PubMed på medicin och PsycINFO på det psykologiska. Thesaurus är ämnessökord i de olika databaserna, i PsycINFO heter det Thesaurus (T) medan de ändrat benämningen i Cinahl och Pubmed till Major Heading
  2. Cinahl Complete. Här hittar du filmer som hjälper dig att göra strukturerade och systematiska sökningar i databasen Cinahl. Se filmen om att tolka post i Cinahl. Se filmen om att hitta fler sökord i Cinahl. Se filmen om att söka på fritext i Cinahl. Se filmen om att söka på ämnesord i Cinahl. Se filmen om att skapa konto och spara.
  3. erande lärare Tre till fyra procent av Sveriges befolkning beräknas ha diabetes typ 2. Med stigande ålder ökar risken för diabetes och Svenska Diabetesförbundet (2012) räknar med att tio procent av svenskarna som.
  4. I CINAHL kombinerades Nursing staff hospital och Burnout professional med AND, antal träffar blev då 164, i urval 1 återstod 48 stycken (tabell 2). Övriga artiklar svarade inte på litteraturstudiens syfte. I urval 2 granskades de 63 relevanta artiklarna kritiskt genom att hela artiklarna lästes vilke
  5. Välkommen till sidan för Oral hälsa. Här hittar du ett antal utvalda resurser för dig som studerar Oral hälsa. En del resurser är licensierade och kan bara användas av studenter och anställda vid Karlstads universitet. Använd ditt KauID för att komma åt dessa resurser. Bild av Darko Stojanovic från Pixabay

Information@kau.se www.kau.se . SAMMANFATTNING Titel: Omvårdnadsåtgärder i samband med hudkomplikationer vid artikelsökning genomfördes i databaserna Cinahl, Medline, Scopus och Swemed+. Sökord som användes var radiotherapy, skin care, oncologic nursing, oncologic care databases Cinahl and PubMed were used in the search. The articles were processed with qualitative content analysis. Result: The result resulted in three themes: The first theme was Organizational prerequisites with the categories Lack of resources, Lack of support and Guidelines & tools. The second theme was Person-centered care with the categorie Gör en enkel sökning i Pubmed. En film gjord av Högskolan Väst. (Tid 6:16 min)

Välkommen till sidan för Omvårdnadsvetenskap. Här hittar du ett antal utvalda resurser för dig som studerar Omvårdnadsvetenskap. En del resurser är licensierade och kan bara användas av studenter och anställda vid Karlstads universitet. Använd ditt KauID för att komma åt dessa resurser Ytterligare instruktioner tillkommer. Adrian Peter Olausson (Peter.Olausson@kau.se) handleder Karoline Höglund och Klara Sköld Där valdes databaserna CINAHL och PubMed ut, som enligt Polit och Beck (2008) är två användbara databaser för sjuksköterskor

Information@kau.se www.kau.se Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper CINAHL är en databas för sjuksköterskor som innehåller omvårdnads- och hälsotidsskrifter och databasen PubMed omfattar medicinska- ,omvårdnadsmässiga- och hälsotidsskrifter (Polit & Beck 2008) databaserna: Cinahl/Ebsco Host och Medline/PubMed och PsycINFO. Den systematiska sökningen kompletterades i Google samt via C och D uppsatser och deras referenslistor. För att få ett bredare innehåll söktes även relevanta avhandlingar, rapporter och böcker. Vid primärgranskningen har cirka 60 abstrakt granskats. De artiklar som exkluderat

Information@kau.se www.kau.se . Sammanfattning Titel: Vårdorganisationens struktur- effekter på sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom den kliniska slutna vården databaserna CINAHL och Medline. Efter urval och granskning återstod 17 artiklar som utgjorde underlag för resultatet CINAHL includes rigorous curation of open access (OA) journals, which has resulted in a growing collection of 814 global OA journals. Once validated and certified for inclusion, these OA journals are treated with high-quality subject indexing and sophisticated, precise/accurate full-text linking. NOTE: EBSCO host databases and EBSCO Discovery. 2(6) Karlstads universitetsbibliotek, 651 87 Karlstad Telefon 054-700 1091, Bibinform@kau.se www.kau.se/bibliotek EBSCO-databaser (Academic search, Eric, Cinahl. This is the definitive research tool for nursing and allied health professionals. With CINAHL Complete, users get fast and easy full-text access to top journals, evidence-based care sheets, quick lessons and more. Take a few minutes to evaluate all that CINAHL Complete has to offer and you'll see why hundreds of thousands of nurses and allied health professionals rely on this essential resource

Artiklar publicerade mellan åren 2005 till 2010 söktes i databaserna PubMed, CINAHL, AMED och PsycINFO, vilket motsvarar steg 2 enligt Polit och Becks (2008) modell. Sökorden som användes var dementia, therapy, occupation*, activ*, nurs* och meaningful. Sökordet dementia är i alla databaserna, förutom AMED, sökta so CINAHL MEDLINE PubMed Cochrane Library Dr SA 2012 d. Cochrane Library Rationale: The Cochrane Databases consist of systematic reviews that synthesize evidence from multiple peer-reviewed sources. CINAHL, MEDLINE, and PubMed may contain evidence at a synthesis level, but are more often sources of individual articles that a nurse must appraise

omvårdnad ur patientens perspektiv. Efter litteratursökning i databasen CINAHL valdes åtta artiklar som motsvarade syftet ut. Metoden som använts utgår från Fribergs (2006) modell om analys av kvalitativ forskning. Friberg (2006) skriver att kvalitativa studier har ökad förståelse som yttersta mål Information@kau.se www.kau.se Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Avdelningen för hälsa och miljö Karolina Spelmans & Sofia Torstensson KASAM och Oral hälsa En litteraturstudie SOC and Oral health A review of literature Examensarbete 15 hp Tandhygienistprogrammet Datum/Termin: 12-04-20/VT Handledare: Lena Hellqvis

Background: Chronic pain is defined as pain lasting beyond normal tissue healing time, generally taken to be 12 weeks. It contributes to disability, anxiety, depression, sleep disturbances, poor quality of life, and healthcare costs. Chronic pain has a weighted mean prevalence in adults of 20%.For many years, the treatment choice for chronic pain included recommendations for rest and inactivity Cinahl. Gå till Cinahl. Finns även som app. Innehåller referenser till ca 1700 tidskrifter inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi och alternativmedicin. Bland referenserna finns även böcker, avhandlingar, informationsskrifter och konferensrapporter databaserna PubMed och CINAHL. Litteraturöversikten innefattar 16 artiklar. Resultat De icke farmakologiska metoderna som utvärderades var akupunktur, qigong, massage och fysisk aktivitet. Alla metoder visade sig ha god effekt på reducerad smärta, antal smärtpunkter, ångest samt depression. Qigong och massage visade sig även förbättr En artikelsökning utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo. De elva artiklar som utgjorde resultatet hämtades från databasen CINAHL och dessa granskades med ett granskningsprotokoll. Sju underkategorier identifierades, som underordnades sig de tre kategorierna undervisning, stöd och bemötande

Pain which persists after healing is expected to have taken place, or which exists in the absence of tissue damage, is termed chronic pain. By definition chronic pain cannot be treated and cured in the conventional biomedical sense; rather, the patient who is suffering from the pain must be given the tools with which their long-term pain can be managed to an acceptable level Karlstads universitet, 651 88 Karlstad, www.kau.se Universitetsgatan 2. Telefon 054-700 1000, Telefax 054-836996 (CINAHL, Medline etc.) och vilka sökträffar sökningen gav (antal referenser). Urval Redogör för antal abstract som primärgranskats och för antal artiklar som valts utifrån denna granskning. CINAHL, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane library for systematic reviews, the specialized register of the Cochrane Hypertension Group, ClinicalTrials.gov and the general search engine Google) from commencement until January 2009. Using the search words (Hibiscus, Hibiscus sabdariffa, Sour tea Information@kau.se www.kau.se Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Omvårdnad/Avdelningen för omvårdnad Cathrine Eckman Nilsson Ann Wiklund Litteratursökningen har ägt rum i databaserna CINAHL och PubMed (Medline) samt manuellt från artiklars referenslistor (funna i databassökningen) Cookies. We are using Cookies on Ladok for students to improve the website for you as a visitor. Read more about cookie

Objective: To determine, for adults with chronic low back pain, which exercise interventions are the most effective at reducing pain compared to other treatments. Data sources: A search of MEDLINE, CINAHL, EMBASE, SPORTDiscus, PsycINFO and The Cochrane Library was conducted up to October 2014. Review methods: Databases were searched for published reports of randomised trials that investigated. Search methods: Four electronic databases (MEDLINE, Embase, Web of Science and CINAHL) were searched from database inception until 26 April 2018, using a combination of relevant controlled vocabulary terms and free-text terms related to 'menopause', 'hormone replacement therapy', 'ovary regeneration', 'stem cells' and 'ovarian transplantation'

Chronic musculoskeletal pain (CMP) refers to ongoing pain felt in the bones, joints and tissues of the body that persists longer than 3 months. For these conditions, it is widely accepted that secondary pathologies or the consequences of persistent pain, including fear of movement, pain catastrophiz Metoden var litteraturstudie. Databassökningar gjordes i CINAHL som granskades i olika urvalssteg och utifrån granskningsmallar samt resulterade i tio artiklar publicerade 1995-2009 och Artiklarna analyserades med induktiv innehållsanalys. Litteraturstudiens metod utgick från Polit och Becks arbetsmodell på nio steg Syftet: Syftet med litteraturstudien var att beskriva de faktorerna som kan kopplas till uppkomst av moralisk stress hos allmänsjuksköterskor. Metod: Studien gjordes som en litteraturstudie. Studien använde sig av databassökning i de tre databaserna Cinahl, PubMed och Psycinfo. Resultatet granskades enligt Polit och Becks nio steg (2016)

Abstract Chronic musculoskeletal pain (CMP) refers to ongoing pain felt in the bones, joints and tissues of the body that persists longer than 3 months. For these conditions, it is widely accepted. Resultatet bygger på totalt tio artiklar, sex artiklar från CINAHL och fyra artiklar från PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades genom att använda av Polit och Becks (2017) granskningsmall. Resultat: I resultatet framkommer det tre kategorier; Bemanningsproblem, Problemlösning, avbrott, dokumentation och icke-patientrelaterade uppgifter och Vårdtyngd och patientantal Depending on the topic, a multi-disciplinary database like Web of Science or subject specific databases, such as CINAHL, PsycInfo or ERIC, should also be considered. In addition, grey literature, for example dissertations and clinical trials, should be considered in your search. These publication types demand other databases Artikelsökning genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Sökord var vedertagna MeSH-termer, Cinahl Headings samt andra termer relevanta för syfte och frågeställningar. Resultat: Resultaten från 14 västeuropeiska länder visar en högre kariesprevalens hos barn med utländsk bakgrund

PubMed - Ka

3 Undantag: när två referenser med samma årtal får samma förkortning.Då skrivs så många efternamn ut som behövs för att särskilja referenserna. 2.4 Ett verk av sex eller fler författare När ett verk har sex författare eller fler så skrivs endast efternamnet på den första författaren ut Pain which persists after healing is expected to have taken place, or which exists in the absence of tissue damage, is termed chronic pain. By definition chronic pain cannot be treated and cured in the conventional biomedical sense; rather, the patient who is suffering from the pain must be given the tools with which their long-term pain can be managed to an acceptable level. This article will.

Video: Cinahl - Linnéuniversitetet lnu

Saknar du lånekort/lånekonto kan du inte logga in i inloggningsrutan uppe till höger i OneSearch. Är du student eller anställd skapar du enkelt ett lånekonto direkt via webben. Tillhör du allmänheten eller är student vid annat lärosäte ansöker du om lånekort via formulär på dator vid bibliotekets information och kvitterar sedan ut ditt lånekort mot uppvisande av giltig. Ladok Student. I Ladok kan du logga in för att se dina resultat och rapporterade studiepoäng, registrera dig på kurser samt ladda ner studieintyg. Du loggar in med din datoridentitet (studentkonto) och lösenord. Logga in i Ladok EBSCO is the leading provider of research databases, e-journals, magazine subscriptions, ebooks and discovery service for academic libraries, public libraries, corporations, schools, government and medical institution Email: Smyaghmour1@kau.edu.sa Funding information This review is for my PhD study that is funded by University of Southampton and sponsored by King Abdulaziz University Abstract Background: Well-trained nurses are required to support dementia patients; how-ever, the quality of the provided dementia nursing care can be impacted by nurses Linköpings universitetsbibliotek. Se våra öppettider, sök artiklar, böcker och tidskrifter och följ oss i sociala medier eller kontakta oss via mejl eller telefon. Besök oss på våra campusbibliotek eller via våra digitala kanaler

SwePub - nationell söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäte The initial searches were conducted in August 2019, in CINAHL, PubMed and Scopus databases, to identify studies that answered the research questions. The concept missed nursing care has no thesaurus term (indexed word) in the databases, so relevant search terms were identified by reading papers in the subject area, and with the help of a university librarian who has expert knowledge of. Jeddah, Saudi Arabia. E-mail : salsheikh@kau.edu.sa Abstract - In this paper an SEIR epidemic model with a limited resource for treatment is investigated. It is assumed that the treatment rate is proportional to the number of patients as long as this number is below a certain capacity and i Logga in med ditt lokala Canvas-konto vid JU. Mer information om Canvas på JU

Bibliotek Karlstads universite

Boolean logic and operators (based on Boolean algebra) are used in most information databases, providing the ability to combine synonyms and variant concepts together to access relevant items. AND, OR, and NOT are the basic Boolean connectors. Nesting is used to show search logic and the order in which Boolean commands will be performed Här kan du logga in i Canvas. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer ERIC (Education Resources Information Center) is an authoritative database of indexed and full-text education literature and resources. Sponsored by the Institute of Education Sciences of the U.S. Department of Education, it is an essential tool for education researchers of all kinds This paper is a review study carried out using Medline and CINAHL databases and Google search engine. The key words used were e-learning, learning and effectiveness. According to the purpose of the study, the retrieved results were restricted to the documents in English, as well as review articles and meta-analysis. Thus, 38 document

Cinahl Complete HKR

Cinahl, PudMed, Medic, Finna, Cohrane Library, Terveysportti sekä sivustoilta Age and Ageing ja Lääkärilehti. Aihealueeseen soveltuvia artikkeleja ja tutkimuksia löytyi 48, joista käytettäväksi valittiin 19. Valinnan taustalla oli lyhyen fyysisen suorituskykymittari Appendix 5. CINAHL via EBSCO search strategy. S12 S3 and S10 and S11 S11 S7 or S8 S10 S6 or S9 S9 (Malvatricin or Elmex or Topol or Fluormex or Oralgene or Dentagel or Fluoridex or Phos‐Flur or Prevident or Fluorigard or Gel‐Kam or Flo‐Gel) S8 (gel* or gelee* or tray* or foam*) S7 (MH Gels+) S6 S4 or S Pressure injury (PI) is a common and preventable problem, yet it is a challenge for at least two reasons. First, the nurse shortage is a worldwide phenomenon. Second, the majority of nurses have insufficient PI-related knowledge. Machine learning (ML). Involving patients in decision-making is an important part of patient-centred care. Research has found a discrepancy between patients' desire to be involved and their actual involvement in healthcare decision-making. In Asia, there is a dearth of research in decision-making. Using Malaysia as an exemplar, this study aims to review the current research evidence, practices, policies, and laws.

1.1. Historical Perspective. Routine assessment and management of neonatal pain has evolved to become an important therapeutic goal in the 21 st century. During the 20 th century, however, most procedures and clinical practices established in neonatal intensive care units (NICUs) uniformly denied or disregarded the occurrence of neonatal pain. . One unfortunate consequence was that infant. Background: Arab Americans are a historically understudied minority group in the United States and their health needs and risks have been poorly documented. We aim to provide an updated comprehensive review of the literature on Arab American physical and mental health and provide suggestions for future work in this field The first stage, (a) literature search, was conducted with repetitive searches in the MEDLINE, Scopus, PsycINFO, CINAHL and Web of Science databases using the words 'human dignity'. The searches were performed from March through July 2019. In the second stage, (b) data evaluation, we search for scientific studies from different clinical. N-acetylcysteine (NAC) is recognized for its role in acetaminophen overdose and as a mucolytic. Over the past decade, there has been growing evidence for the use of NAC in treating psychiatric and neurological disorders, considering its role in attenuating pathophysiological processes associated with these disorders, including oxidative stress, apoptosis, mitochondrial dysfunction. The electronic databases searched included Pubmed NLM, Embase, EBSCO CINAHL and EBSCO Cochrane Library. After eliminating 317 articles in languages other than English, a total of 2,865 relevant articles were evaluated. Studies were screened by first eliminating duplicate results (n = 50) and then on the basis of titles and abstracts (n = 2779)

Högskolan Dalarna - Startsida. Att studera på Högskolan Dalarna. Hur är det att studera hos oss? Information som är bra att känna till under din studietid hos oss hittar du här. Digitalt öppet hus. Vi sänder live torsdag den 28 oktober klockan 13.00-15.00. Ny student Hitta material. Lär dig söka och hitta material i bibliotekets tryckta och digitala samlingar Abstract Aim To obtain an understanding of operating theatre nurses' experiences of responsibility for patient care and safety in perioperative practice. Design A hermeneutic design were used. Meth..

4.5 haku Cinahl-tietokannasta 47 4.6 haku medic-tietokannasta 50 5ÄYTÖ Tieto tutkitun tiedon ja käytännön välisestä kuilusta on ollut tiedossa jo kau-an. Tutkimustiedon käyttöä on esimerkiksi hoitotyössä tutkittu vuosikym-meniä (mm. Ketefian 1974),. Umeå universitets ambition är att aktivt bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Se vilka lärare som meriterat sig pedagogiskt våren 2021 och läs mer om den nationella inventeringen. Alla donationer oavsett storlek är välkomna och bidrar till vår forskning och utbildning The human microbiota in health. The human microbiota affects host physiology to a great extent. Trillions of microbes colonize the human body, including bacteria, archaea, viruses, and eukaryotic microbes. The body contains at least 1000 different species of known bacteria and carries 150 times more microbial genes than are found in the entire. Importance Umbilical cord milking (UCM) is suggested to improve neonatal outcomes.. Objectives To perform a systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of UCM in full-term and preterm neonates.. Data Sources A systematic search of MEDLINE, EMBASE, CINAHL, the Cochrane Database of Clinical Trials, the clinicaltrails.gov database, and the reference list of retrieved articles. Kontakta högskolans support. Via vår supportorganisation kan du även få hjälp med Högskolans datorer, digitala lärmiljöer såsom Learn. Du kan även få språkstöd, studievägledning och hjälp med praktiska saker som passerkort. E-post: support@du.se. Telefon: 023-77 88 88

Oral hälsa - Hälsovetenskaper - LibGuides at Karlstad

finns i Pubmed ca 3500 träffar medan det i Cinahl går att finna ungefär en tiondel så många. En stor del av artiklarna fokuserar huvudsakligen på ett problemområde som till exempel konfusion, bensår eller smärta och behandlar till viss del hur dessa områden dokumenteras, varför de kommer med som träffar i sökningen Obesity is a risk factor for the development of new cases of breast cancer and also affects survival in women who have already been diagnosed with breast cancer. Early studies of obesity and breast cancer survival have been summarised in two meta-analyses, but the latest of these only included studies that recruited women diagnosed as recently as 1991. The primary aim of this study was to.

Filmer - Hälsovetenskaper - LibGuides at Karlstad Universit

A structured search of MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library, CINAHL, Web of Science Core Collection, Scopus, and ProQuest Dissertations and Theses Global was performed by a research librarian (LS) on 10 December 2018. Reference lists of included papers and relevant reviews were screened for additional relevant papers Canvas är högskolans lärplattform och används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser. I Canvas hittar du som student alltid kursinformation, schema och litteraturlista. Beroende på hur din lärare väljer att genomföra kursen kan du också stöta på quizzar, inlämningsuppgifter, filmer, föreläsningsmaterial, diskussionsforum och mycket annat Ett modernt och internationellt universitet med placering i Kalmar och Växjö. Vi bidrar till samhällsutveckling genom forskning, utbildning och samverkan

Background . Carbamazepine (CBZ) is a first-line antiepileptic drug which may be prone to drug interactions. Systematic review of herb- and food-drug interactions on CBZ is warranted to provide guidance for medical professionals when prescribing CBZ. Method . A systematic review was conducted on six English databases and four Chinese databases. <i >Results</i>. 196 out of 3179 articles. Multidisciplinary index covering the journal literature of the arts and humanities. It indexes 1,144 of the world's leading arts and humanities journals, as well as covering individually selected, relevant items from over 6,800 major science and social science journals. Coverage from 1980 to present

Initially, limited searches of MEDLINE and CINAHL were undertaken to identify keywords contained in the titles or abstracts and the index terms used to describe relevant arti Commentary on: Shorey S, He HG, Morelius E, et al . Skin-to-skin contact by fathers and the impact on infant and paternal outcomes: an integrative review. Midwifery 2016;40:207-17. Skin-to skin contact within neonatal intensive care has its origin in Columbia, due to a history of lack of incubators and mothers abandoning their fragile premature and/or sick infants Virtual patients (VPs) have been used for many years in various contexts []: in healthcare education [2-4], electronic patient records [5-7], and clinical research [8-10].Yet among these applications there exists a heterogeneous understanding about what virtual patients are and for what purposes they may be used

OBJECTIVES: The purpose of this systematic literature review is to describe what is known about fragile X syndrome (FXS) and to identify research gaps. The results can be used to help inform future public health research and provide pediatricians with up-to-date information about the implications of the condition for individuals and their families 4.5 Haku Cinahl- ja Medline-tietokannoista 50 4.6 Haku Medic-tietokannasta 55 5 NÄYTÖN Tieto tutkitun tiedon ja käytännön välisestä kuilusta on ollut tiedossa jo kau-an. Tutkimustiedon käyttöä on esimerkiksi hoitotyössä tutkittu vuosikym-meniä (mm. Ketefi an 1974),. Background: Arab Americans are a historically understudied minority group in the United States and their health needs and risks have been poorly documented. We aim to provide an updated comprehensive review of the literature on Arab American physical and mental health and provide suggestions for future work in this field.Methods: A comprehensive review of the English language medical and.

Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen. Välj källa. Välj alternati Brock University is a public research university located in St. Catharines, Ontario, Canada. It is the only university in Canada that is located in a UNESCO Biosphere Reserve, located at the centre of Canada's Niagara Peninsula on the Niagara Escarpment

Samudra Cinta adalah sinetron Indonesia produksi SinemArt yang ditayangkan perdana 2 Desember 2019 pukul 18.30 WIB di SCTV.Sinetron ini disutradarai oleh Gita Djun dan dibintangi oleh Haico Van der Veken, Rangga Azof, Mischa Chandrawinata, Angela Gilsha, dan Dylan Carr.. Pada 30 Maret 2020, sinetron ini kembali ditayangkan ulang dari episode pertama dan pindah jam tayang ke 20.00 WIB. Fecal microbiota transplantation (FMT) is a gut microbial-modulation strategy that has been investigated for the treatment of a variety of human diseases, including obesity-associated metabolic disorders. This study appraises current literature and provides an overview of the effectiveness and limitations of FMT as a potential therapeutic strategy for obesity and metabolic syndrome (MS) Start using RefWorks. An email address cannot be more than 300 characters. Used to manage your account (e.g. log into the website and reset forgotten passwords) and receive system emails. We will not publicly display your email If we remove your account, all your personal data, references, and documents will be permanently removed from our system. ** This action cannot be undone

The following electronic databases were searched from inception to September 2017: MEDLINE (OVID) including MEDLINE in process, Embase (OVID), Cochrane Library (Wiley), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) (EBSCO), Science Citation Index and Conference proceedings - Science (Web of Science) CLP Power Hong Kong Limited is a wholly-owned subsidiary of CLP Holdings Limited. Founded in 1901, we provide electricity to more than 80% of Hong Kong's population