Home

Cao beroepsgoederenvervoer doorbetaling bij ziekte

De Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg besteedt uitgebreid aandacht aan het onderwerp loon bij ziekte, ook wel bekend als ziekengeld. Wanneer je ziek bent, heb je recht op doorbetaling van je loon In de Cao voor het Beroepsgoederenvervoer heb je, als je fulltime werkt, minimaal recht op 24 vakantiedagen. Ben je 10 jaar of langer in dienst of ben je 45 jaar of ouder, dan heb je recht op extra vakantiedagen. Ziek. En dan? Het uitgangspunt is: de dagen dat je ziek bent, zijn ziektedagen en je werkgever mag dan geen vakantiedagen inhouden Jaar 1 bij ziekte Je betaalt minimaal 70 procent van het loon, waarbij je niet onder het wettelijke minimumloon mag komen. Jaar 2 bij ziekte Je betaalt minimaal 70 procent van het loon. In veel cao's staat dat je in het eerste jaar 100 of 90 procent van het loon moet doorbetalen. Ook kan er een hoger minimumloon van kracht zijn volgens je cao In dat geval heeft de werknemer recht op loon bij arbeidsongeschiktheid. In artikel 16 van de CAO Beroepsgoederenvervoer staat hoe dit loon bij ziekte wordt berekend en dit kan lastig zijn. Daarom bereken je met dit rekenmodel eenvoudig wat het loon is bij arbeidsongeschiktheid (ook wel loon bij ziekte) Doorbetaling (artikel 67 van de CAO) Bij gehele of gedeeltijke arbeidsongeschiktheid / ziekte zal de werkgever het loon (gedeeltelijk) doorbetalen gedurende een periode van maximaal 24 maanden. eerste zes maanden: 100 procent daarna 18 maanden: 90 procent. Bij werken op arbeidstherapeutische basis wordt het salaris 100 procent doorbetaald door de werkgever

Loondoorbetaling bij ziekte. Wat als de cao in strijd is met de wet? Er was eens een werkgever die een zieke werknemer het loon doorbetaalde volgens de geldende cao Beroepsgoederenvervoer. De werknemer stelde bij het uitdiensttreden dat hij nog een loonvordering had op werkgever, voor te weinig betaald loon tijdens ziekte Loondoorbetaling tijdens ziekte. De eerste 2 jaar van uw ziekte is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Hij moet per jaar minstens 70% van uw brutoloon betalen. In de meeste cao's staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%. U kunt meer loon doorbetaald krijgen als hierover afspraken staan in uw cao of in. Daar kan bij cao in gunstige zin van worden afgeweken. De Metalektro cao bepaalt dat de werkgever in het eerste jaar van ziekte van de werknemer het wettelijk verplichte loon per dag dient aan te vullen tot 100% van het volledige Ziektewet-dagloon (het dagloon: zie kader aan de linkerkant) Als u ziek bent moet uw werkgever meestal maximaal 2 jaar uw loon doorbetalen. U heeft dan recht op minimaal 70% van uw loon. In de eerste 52 weken van uw ziekte heeft u recht op minimaal het minimumloon, ook als dit meer is dan 70% van uw loon. In het tweede ziektejaar mag uw loon minder zijn dan het minimumloon

Controleer je loon in de Transport & Logistiek - FN

CAO-vragen voor transport en logistiek - TON Magazin

Loonschalen Transport Cao (Beroepsgoederenvervoer Cao) per 1 januari 2020 overzichtelijk weergegeven. Het minimum bruto uurloon per uur bij normale uren en toeslaguren (130%, 150%). En de loonschalen, functieomschrijvingen en functies uitgezocht door de HR Superhelden van Flexpedia om je te begeleiden door cao-gekte van de transportsector Als je onder de cao voor het beroepsgoederenvervoer werkzaam bent dan dient er bij bij ziekte van de werknemer 100% van het loon doorbetaald te worden gedurende de eerste twee jaar. Voor het tweede jaar geldt dan wel de voorwaarde dat de werknemer voldoende meewerkt aan zijn re-integratie én dat hij of zij een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten met minimaal fysiotherapie

Loondoorbetaling bij ziekte, dit zijn de regel

 1. Werknemers met ziekteverlof hebben recht op de doorbetaling van hun volle loon gedurende een bepaalde periode van de opschorting van hun contract. De duur varieert met hun status van arbeider of bediende en het voorafgaande ononderbroken dienstverband
 2. In ieder geval is het zo dat mocht een werkgever wensen af te wijken bij schriftelijke aangegane overeenkomst of reglement of CAO ingeval van ziekte van artikel 1614c BW, dan dient de werkgever de ondergrens van 80 procent van het dagloon te hanteren bij werknemers die verzekerd zijn conform de Landsverordening Ziekteverzekering, daar dit het bedrag (ziekengeld genaamd) is dat de Sociale Verzekering uitbetaalt aan de werkgever ingeval van ziekte
 3. imaal 70 procent van het loon door te betalen. Daarbij moet je er rekening mee houden dat je in het eerste jaar van ziekte

Pagina 1 van circa 4.610.000 resultaten voor doorbetaling bij ziekte - 0.014 sec Op het door te betalen loon van 70% zijn diverse afwijkingen mogelijk die in een cao of schriftelijke arbeidsovereenkomst vastgelegd kunnen worden: Ten eerste kan het gaan om een aanvulling van de 70 % uitbetaling. De politiek en de sociale partners hebben de afspraak gemaakt dat de loondoorbetaling bij ziekte maximaal 170% is over twee jaren Wanneer je via een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding werkt, heb je bij ziekte vanaf je tweede ziektedag recht op doorbetaling. In het eerste ziektejaar is het uitzendbureau verplicht om je 90% van je loon door te betalen. In het tweede ziektejaar is de uitzendonderneming verplicht om je nog 80% van je loon door te betalen niveau van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen en; - De hoofdactiviteit van de onderneming is een andere dan beroepsgoederenvervoer over de weg, logistieke dienstverlening of de verhuur van mobiele kranen. 2. b. De hoofdactiviteit van de onderneming is een andere dan beroepsgoederenvervoer over d

Bereken het loon bij arbeidsongeschiktheid in het

 1. In de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer staat dat de werkgever de bovenwettelijke aanvulling van 30 % niet hoeft te betalen indien de arbeidsongeschiktheid door schuld of toedoen van de werknemer is veroorzaakt. Schuld of toedoen in deze CAO is een veel ruimer begrip dan het wettelijke opzet-criterium
 2. Meestal krijgt u vanaf de 1e dag van uw ziekte loon doorbetaald, maar u kunt te maken krijgen met wachtdagen. De werkgever hoeft dan over de 1 e dag of de 1 e 2 dagen geen loon te betalen. Dit mag, als dit in uw arbeidsovereenkomst of cao staat. Wachtdagen gelden niet bij elke ziekmelding
 3. Artikel 7.2 Uitkeringen bij ziekte. 7.2.1 Aanvulling loon bij arbeidsongeschiktheid. A. De werkgever zal de arbeidsongeschikte werknemer in het eerste ziektejaar ingaande de tweede ziektedag gedurende de eerste 26 weken 100% van het laatstverdiende brutoloon doorbetalen

Tien vragen over loonbetaling bij ziekte. 2 mei 2016. Over de loonbetaling aan zieke werknemers bestaat regelmatig onduidelijkheid. Hoeveel procent van het brutoloon betaal je als werkgever aan een zieke werknemer? Wat betaal je bij succesvolle re-integratie? En wat staat hierover in de CAO? --> Volg dit dossier De werknemer die na afloop van twee jaar ziekte als bedoeld in artikel 11:4 lid 1 onder a en b op grond van de claimbeoordeling ingevolge de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt is, heeft aanspraak op 100% van zijn salaris voor de uren dat hij werkzaam is in zijn functie dan De Cao VVT 2019-2021 liep af op 31 augustus 2021 maar is verlengd tot 31 december 2021. Nog niet, de avv voor de verlenging is aangevraagd. De Cao VVT 2019-2021 is wel algemeen verbindend verklaard. Standaard cao ( lees hier wat het verschil is tussen een standaard cao en een minimum cao). Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds. Verplichting tot doorbetaling van loon bij ziekte. In geval van arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht het loon van de werknemer door te betalen op grond van artikel 7: 629 BW. De CAO TG regelt hoe hoog de doorbetaling moet zijn in afwijking van lid 1 van dit wetsartikel Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. De werkgever betaalt de werknemer vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid gedurende maximaal 104 weken het loon volgens onderstaand schema: Duur dienstverband. Uitkering van als percentage van het dagloon. < 6 maanden. 70%, ten minste het wettelijk minimumloon

CAO metaal en techniek arbeidsongeschikthei

 1. De complete tekst van CAO Beroepsgoederenvervoer (code loonheffing 21) looptijd 01-01-2021 - 31-12-2022 is geplaatst op CAOWijzer
 2. Loondoorbetaling bij ziekte. Als een werknemer ziek wordt betaalt de werkgever het loon door. In het eerste ziektejaar wordt 100% van het vast overeengekomen loon doorbetaald. In het tweede ziektejaar wordt 70% van het vast overeengekomen loon doorbetaald (artikel 9.1.2 cao Bouw & Infra). Wachtdagen
 3. Horeca cao van toepassing bij doorbetaling wegens ziekte 95 en 75%. Zo gold er voor de horecamedewerker ook dat het horeca cao van toepassing was op haar arbeidscontract. Zij had in. de eerste 52 weken van haar ziekte recht op 95% doorbetaling van haar loon; en in haar tweede ziektejaar recht op 75% doorbetaling. Indien u werkt op basis van een.
 4. der dan 35% arbeidsongeschiktheid. 8.5 Gevolgen niet nakomen verplichtingen
 5. Doorbetaling tijdens ziekte | 100% loon of toch 70%? Het feit dat een werknemer in 2014 100% van het loon doorbetaald kreeg tijdens ziekte, betekent niet dat een werkgever verplicht is om dat bij een latere ziekmelding, in 2016, weer te doen. Dit oordeelde het Hof recent. In dit artikel zullen we hier verder op ingaan

De cao geldt dan automatisch voor alle werkgevers in die bedrijfstak die onder de werkingssfeer van de cao vallen. Dus ook voor jouw werkgever die geen lid is van een werkgeversvereniging. Hierop worden wel uitzonderingen gemaakt. Doorbetaling van loon tijdens ziekte. Wanneer je werkgever geen cao toepast,. Ziek zijn is nooit leuk. Niet voor uw medewerker en ook niet voor u als werkgever. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben payrollmedewerkers, bij een goede payroller, recht op loondoorbetaling. Sterker nog, de payroller is daar door het juridisch werkgeverschap zelfs toe verplicht De werknemer houdt na afloop van de termijn van 26 weken recht op de doorbetaling van het volledige salaris en salaristoelage(n) De werkgever kan een werknemer met een terminale ziekte na de periode van 26 weken in lid 1 het volledige salaris en salaristoelage(n) In deze situatie is artikel 10.21 cao van toepassing 4. Ter ondersteuning van een actief beleid gericht op het terugdringen van het ziekteverzuim, hebben cao-partijen aanbevelingen gedaan in het 'Protocol Aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in ziekenhuizen en ter bestrijding van het ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkdruk'

Werknemer eist doorbetaling van het loon tijdens ziekte ook over de overuren. Werkgever beroept zich op de cao waarin de gewerkte overuren niet tot het dagloon wordt gerekend. In geschil is doorbetaling van loon tijdens ziekte. Tussen partijen is een arbeidsomvang van 60 uur per week overeengekomen Artikel 11:4 Loondoorbetaling bij ziekte. De werknemer die wegens ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap en bevalling als bedoeld in artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek (BW) verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, heeft: gedurende een tijdvak van 52 weken aanspraak op doorbetaling van 100% van het naar tijdruimte vastgestelde.

Bij werkgevers rijst wel eens de vraag over wat zij een werknemer tijdens ziekte moeten betalen. Niet alleen het 'naar tijdruimte vastgestelde loon' moet worden doorbetaald, de zieke werknemer heeft ook recht op extra's, zoals bonussen, min of meer vaste overwerkvergoeding en commissie loon doorbetaling bij ziekte. Loondoorbetaling bij ziekte | De werkgever dient twee jaar het loon door te betalen bij ziekte van een werknemer. De wet heeft geregeld dat dit minimaal 70% is van het laatstverdiende loon. Loondoorbetaling bij ziekte geldt voor het éérste én twééde jaar. Hier zijn vaak misverstanden over

Doorbetaling van het salaris als de medewerker ziek of arbeidsongeschikt is. 1. Is de medewerker ziek en kan ze daardoor haar werk helemaal of voor een deel niet doen? Dan is ze arbeidsongeschikt en heeft ze recht op doorbetaling van haar maandsalaris. Het gaat hier om situaties zoals bedoeld in artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek Volgens de cao horeca ontvang je de eerste 52 weken 95% van je brutoloon. Gedurende de daaropvolgende 52 weken ontvang je 75% van je brutoloon. Volgens de wet heb je recht op 70% van je bruto maandloon tijdens het eerste en tweede ziektejaar. Ben je langer ziek Ziekte en vakantie. Een medewerker die ziek is tijdens de vakantie heeft over die periode geen vakantie (art 7:637-2 BW). Dat wil zeggen dat een medewerker die ziek wordt voordat hij met vakantie gaat, geen uren opneemt over de dagen dat hij ziek is. Wordt de medewerker ziek tijdens zijn vakantie, dan kan hij zich direct ziekmelden Loon doorbetalen bij ziekte: als ik ziek ben krijg ik dan doorbetaald? Hoe lang moet de werkgever doorbetalen bij ziekte? Je leest het hier

Loondoorbetaling bij ziekte

Het opzegverbod bij ziekte geldt bij zoals het woord het al zegt een opzegging van de arbeidsovereenkomst en daar is strikt juridisch gezien naar mijn mening geen sprake van bij het uitzendbeding. Anders zou namelijk een einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege bij een zieke werknemer ook altijd in strijd zijn met het opzegverbod Binnen de Cao voor uitzendkrachten van de ABU hebben uitzendkrachten (zonder uitzendbeding) na één wachtdag recht op een aanvulling van 20% op hun loon in het eerste ziektejaar en van 10% in het tweede ziektejaar. Samen met uw werknemer heeft u de plicht ervoor te zorgen dat het ziekteverzuim zo kort mogelijk duurt Onderstaande tabellen zijn van toepassing voor werknemers werkzaam bij ondernemingen die voorheen ook onder de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen vielen. Voor werknemers die werkzaam zijn bij ondernemingen die voorheen onder de CAO Goederenvervoer Nederland vielen, gelden andere loontabellen Op grond van de cao recreatie heb je daarnaast recht op 2 extra weken verlof. Je uitkering is gebaseerd op het inkomen in het kalenderjaar. Dit verlof kun je flexibel opnemen. Dit betekent dat je op zijn vroegst zes weken en uiterlijk vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum met verlof kan gaan. Je hebt na de bevalling altijd recht op. Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd hebben bij ziekte recht op maximaal twee jaar doorbetaling van ten minste 70% van het loon. Als de arbeidsovereenkomst tijdens de periode van loondoorbetaling afloopt, neemt UWV de betaling over van de ex-werkgever tot de termijn van twee jaar is bereikt

Wanneer je ziek wordt als uitzendkracht en geen uitzendbeding hebt, heb je recht op loondoorbetaling. De eerste dag geldt als wachtdag, je hebt dan dus geen recht op loon. Vanaf de derde dag heb je recht op 90% van het loon. Deze regeling geldt gedurende het eerste ziektejaar. Vanaf het tweede ziektejaar heb je nog recht op 80% van je loon Wanneer een uitzendkracht ziek wordt bij een uitzendovereenkomst voor (on) bepaalde tijd, geldt: Een uitzendkracht heeft recht op loondoorbetaling tijdens ziekte, zolang de uitzendovereenkomst duurt. Hierbij geldt 1 wachtdag waarover de uitzendkracht geen recht op doorbetaling van loon heeft. Bron: Artikel 25 CAO voor Uitzendkrachten In de praktijk wordt regelmatig in een arbeidsovereenkomst of een cao opgenomen dat de werknemer recht heeft op doorbetaling van 100% van zijn salaris tijdens (het eerste jaar van) ziekte. Onder loon wordt in ieder geval verstaan: de vaste looncomponenten van de werknemer, zoals het vaste maandsalaris en de vakantietoeslag Loonbetaling bij ziekte. Hoe zit dat precies? Stel je voor: je werkt als interim professional bij een bedrijf op opdracht en wordt plotseling ziek. Of je staat in de schoenen van de werkgever en jouw flexibele kracht wordt ziek Afwijken van cao. Uw cao kan u verplichten om bij ziekte meer loon te betalen dan het wettelijke minimum (70%). Bij een minimum-cao kunt u er ook zelf voor kiezen om tijdens ziekte meer loon te betalen dan is overeengekomen. Afwijken van de wet mag dus, maar de werknemer houdt altijd recht op wat de wet minimaal voorschrijft

Loondoorbetaling tijdens ziekte UWV Particuliere

 1. imumloon als dat in de cao staat of in het arbeidscontract. het tweede jaar 70% van het loon, u hoeft dit bedrag niet aan te vullen tot het
 2. De CAO bepaalde dat de werknemer bij ziekte en verlof alleen recht had op doorbetaling van het kale, bij zijn salarisschaal behorende loon, waarbij toeslagen zoals de genoemde onregelmatigheidstoeslag buiten beschouwing bleven. Daarmee was de zaak echter niet afgedaan
 3. CAO voor het Kappersbedrijf 1 juli 2019 t/m 31 januari 2020 Hij en zij In deze CAO worden begrippen zoals werkgever en werknemer in de mannelijke vorm gebruikt. 7.8 Vakantiedagen en ziekteverzuim 7.9 Vakantiedagen bij ontslag 7.10 Verlof op feestdagen 7.11.
 4. Tijdens de cao-onderhandelingen over een nieuwe cao voor Hoveniers hebben werkgevers voorgesteld om loon te kunnen inhouden voor de eerste ziektedag. Werknemers zouden zich te vaak ziek melden na een te leuk weekend of bij een baaldag. CNV Vakmensen herkent dit niet
 5. Kortdurend en langdurend zorgverlof in kinderopvang. Medewerkers hebben recht op zorgverlof als ze voor een naaste moeten zorgen die ziek of hulpbehoevend is. Je hebt kortdurend en langdurend zorgverlof. Dat is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (WAZO). In de Cao Kinderopvang staan afspraken over gedeeltelijke doorbetaling van het salaris van.

De zieke werknemer heeft recht op een aanvulling bovenop deze 70% conform de voorwaarden uit art. 4.2 cao. Doorbetaling bij arbeidsongeschikt na een ongeval De werknemer heeft geen recht op doorbetaling - of ontvangt minder - als zijn arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een ongeval waarvoor hij al via een andere weg schadevergoeding krijgt Bij een terminale ziekte is op enig moment sprake van het op korte termijn ernstig in gevaar zijn van het leven. Het hebben van een levensbedreigende, chronische ziekte geeft niet zonder meer recht op volledige doorbetaling van het salaris en toegekende salaristoelage(n) NBBU-cao: procedure ziekmelding. 08 mei 2015. NBBU-cao: procedure ziekmelding. Procedure ziekmelding De uitzendonderneming meldt de uitzendkracht ziek bij het UWV, met het ziekmeldingsformulier[hyperlink]. Na twee dagen wachttijd heeft de uitzendkracht doorgaans recht op een Ziektewetuitkering van het UWV

Artikel 4 Doorbetaling bezoldiging 1. a. Indien de betrokkene zijn arbeid niet of slechts gedeeltelijk verricht in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, behoudt hij gedurende de eerste 39 weken van zijn ziekte 100% van zijn bezoldiging. Na afloop van die 39 weken ontvangt hij tot en met 10 8.3 Maandinkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid na afloop dienstverband. Mogelijk heeft u na het einde van uw dienstverband recht op een periode van doorbetaling van uw voormalig maandinkomen tot uiterlijk de datum waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Deze paragraaf beschrijft de situaties waarin dat het geval is

Video: Loon bij ziekte - caometalektro

Krijg ik loon doorbetaald bij ziekte? Het Juridisch Loke

Hoogte loon na 2 ziektejaren. Tijdens uw ziekte kunt u misschien wel minder uren of minder dagen werken. Of aangepast werk doen. Misschien verandert dat tijdens uw ziekteduur ook niet meer. Het is dan verstandig om na deze 2 jaren vast te leggen wat uw nieuwe 'normale werk' is, na de aanpassingen. De wet noemt dit 'bedongen arbeid' In de cao bouw staat: Artikel 76: Loondoorbetaling bij ziekte. 1. Bij de tweede en derde ziekmelding gedurende een kalenderjaar is de werkgever niet. tot loondoorbetaling van de eerste ziektedag gehouden. 2. De werknemer heeft gedurende het eerste ziektejaar recht op 100% doorbetaling van Transport en Logistiek Nederland is als één van de cao-partijen betrokken bij de totstandkoming van de cao. De andere partijen zijn VVT aan werkgeverszijde en FNV, CNV en De Unie aan werknemerszijde. Waar gaat het om? Eind mei is een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer bereikt

Welk loon moet worden door betaald tijdens ziekte en

 1. De cao heeft een looptijd van 1 juni 2021 tot en met 30 september 2021. Als geen van de cao-partijen de bepalingen uit de cao bij aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd heeft opgezegd, worden deze bepalingen voor de duur van één jaar verlengd
 2. Werk in de Winkel biedt jou alle informatie die je moet weten over werken in de woonbranche. Denk hierbij aan loontabellen, wijzigingen, de CAO-tekst, premies, wat te doen bij ziekte en nog veel meer. Sluit je aan bij Werk in de Winkel en ontvang je eigen E-portfolio. Blader zelf door de CAO voor de detailhandel van 2018 met behulp van de CAO tool
 3. Loondoorbetaling bij ziekte in de arbeidsovereenkomst loondoorbetaling is daarmee een norm geworden, geen absoluut maximum. In cao's komt volledige loondoorbetaling dan ook voor. Wel wordt aan de volledige loondoorbetaling in het heeft hij recht op doorbetaling van zijn loon
 4. Bij cao of in de arbeidsovereenkomst kan bepaald worden dat er één of twee wachtdagen zijn. Tijdens deze wachtdagen is er geen recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte. De wachtdagen dienen te voorkomen dat een werknemer zich voor elk wissewasje ziek zal melden
 5. CAO-overleg kleinmetaal klem op loonbetaling bij ziekte. RIJSWIJK (ANP) - De gesprekken in de kleinmetaal over een CAO voor volgend jaar verlopen moeizaam. De werkgevers wijzen volgens de bonden.

Artikel 8.1 - Loon bij ziekte/arbeidsongeschiktheid CAO ..

Onder veel cao's geldt bij ziekte een verplichting van 90% tot 100% doorbetaling van het loon in het eerste jaar. 2. U betaalt uw zieke medewerker 70% van zijn laatstverdiende loon. Net als bij het eerste jaar kan het zijn dat u dit percentage vanwege de cao moet aanvullen tot 80% tot 100%. U betaalt kosten voor arbodienstverlening Als je als werknemer ziek wordt, heb je recht op doorbetaling van je salaris. De vaak gehoorde zin loon bij ziekte is dan van toepassing. Jouw werkgever moet twee jaar (104 weken) lang minimaal 70% van het loon doorbetalen. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt bij zowel een tijdelijk als een vast contract. Eerste ziektejaar doorbetaling overuren bij ziekte. ex werknemer 10-01-2010 14:36. Goedemiddag, Ik zit met het In de arbeidsovereenkomst of in de cao kan worden overeengekomen dat de werkgever meer dan 70% van het loon moet doorbetalen. als de werkgever bij ziekte slechts 70% van het loon over 30 uur per week zou uitbetalen Ideeën cao Beroepsgoederenvervoer. Gerard68 afschaffen van de wachtdag bij ziekte, in andere cao's is het ook pas van toepassing naar een aantal ziekte meldingen. Het is toch niet de bedoeling dat je ziek achter het stuur kruipt, met alle gevolgen van dien,. Ook in het tweede jaar geldt dat er andere afspraken kunnen staan in de cao of arbeidsovereenkomst en dat die zwaarder wegen dan de wettelijke verplichting. Derde jaar: minimaal 70% loon. De loondoorbetaling bij ziekte geldt gedurende de eerste twee ziektejaren. Werkgever en werknemer moeten zich allebei actief inzetten voor re-integratie

Tijdens ziekte, zwangerschapsverlof of bevallingsverlof bouwt een werknemer gewoon vakantiedagen op. Is een werknemer gedeeltelijk aan het werk tijdens ziekte, dan worden er gewoon volledige vakantiedagen opgebouwd en afgeschreven. Let op: Let op: de opbouw van de 5 bovenwettelijke vakantiedagen stopt na 6 maanden van arbeidsongeschiktheid Ik heb een kleine operatie gehad. Deze was ver van te voren geplant dus was er ook al met de planning rekening gehouden. Na de operatie ben ik anderhalve week thuis geweest en daarna 1 week voor de helft gewerkt. Mag mijn werkgever hier een wachtdag voor rekenen ondangs dat het medische noodzaak betrof? Ik val onder de cao fashion, sport & lifestyle Goeievraag is het grootste vraag en antwoord. Bij ziekte geldt gedurende het eerste ziektejaar 100% doorbetaling van salaris. Bij een tweede ziektejaar geldt minimaal 70% doorbetaling van het salaris. De werkgever vult dat aan tot 100% als de werknemer voldoende meewerkt aan zijn re-integratie. De voorschriften hiervoor zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter

Ziekte PO-Raa

Wachtdagen zijn dagen waarover een zieke werknemer geen salaris ontvangt. Het idee erachter is dat werknemers zich dan minder snel ziek zullen melden. In de cao beroepsgoederenvervoer staat dat het aan de werkgever is om wel of geen wachtdag toe te passen. Het is een zogenaamde 'kan-bepaling' Zieke ambtenaar heeft recht op doorbetaling loon. Net als gewone werknemers hebben ambtenaren aanspraak op doorbetaling van loon tijdens ziekte. Zo heeft de rijksambtenaar gedurende de eerste 52 weken recht op doorbetaling van het volledige loon. In het tweede ziektejaar bestaat aanspraak op 70% van het loon Loondoorbetaling bij ziekte. Bij langdurige ziekte is de werkgever verplicht om het loon 2 jaar lang door te betalen. Hierbij krijg je ten minste 70% van je brutoloon. Soms staan er in de cao andere regelingen, zoals 100% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar. De hoogte van de doorbetaling bij ziekte is dus afhankelijk van je loon

Wat zeggen de grootste cao's over verzuim? - XpertH

• De zieke werknemer heeft recht op een aanvulling bovenop deze 70% conform de voorwaarden uit art. 4.4 cao. Doorbetaling bij arbeidsongeschikt na een ongeval De werknemer heeft geen recht op doorbetaling - of ontvangt minder - als zijn arbeidsongeschiktheid i Door de steeds veranderende regelgeving rondom loondoorbetaling bij ziekte, is dit vaak een complex onderwerp voor zowel werkgever als werknemer. Lees verder op DAS.nl voor de stappen die u als werkgever moet nemen in het geval van loondoorbetaling bij ziekte

Doorbetaling bij ziekte. Het is natuurlijk erg vervelend als je ziek bent. Wat zijn nou jouw rechten met betrekking tot de doorbetaling van ziektedagen? Hieronder leggen wij het graag voor je uit. Inzake de uitbetaling. Bij ziekte gelden er 2 wachtdagen. Tijdens deze wachtdagen krijgt u niet doorbetaald Werknemers met ziekteverlof hebben recht op de doorbetaling van hun volle loon gedurende een bepaalde periode van de opschorting van hun contract. De duur varieert met hun status van arbeider of bediende en het voorafgaande ononderbroken dienstverband. De algemene regel voor bedienden is dat zij gedurende de eerste 30 dagen van hun ziekte of.

Loonschalen Transport Cao 1 januari 2020 Flexpedi

Doorbetaling reiskosten bij afwezigheid Een werknemer meldt zich op 20 maart ziek wegens griep. Hij is net één week weer aan het werk, als hij op 5 april van de trap valt en zijn been breekt. Hij kan daardoor vermoedelijk twee maanden zijn werk niet verrichten Beroepsgoederenvervoer | Transport | TLN 2020 Nieuws. 28-09-2021 AVV CAO Beroepsgoederenvervoer (29-09-2021 - 31-12-2022); 02-08-2021 Nieuwe versie CAO Beroepsgoederenvervoer 2021-2022; 12-07-2021 Nieuwe tekst CAO Beroepsgoederenvervoer 2021-2022; 16-06-2021 CNV leden stemmen in met Onderhandelingsresultaat CAO Beroepsgoederenvervoer 2021-2022; 28-05-2021 Onderhandelingsresultaat CAO. Mocht je de uitbetaling van overwerk bij ziekte t.z.t. willen laten controleren, dan kun je daarvoor de benodigde stukken mailen naar naleving-bgv@cnvvakmensen.nl Groeten, Linda Kleijwegt consulente naleving cao beroepsgoederenvervoer

Bij ziekte geldt een opzegverbod: een zieke werknemer mag in de eerste twee jaren van ziekte niet ontslagen worden. Van werkgever wordt begeleiding en steun verwacht In 2016 gaf het hof Arnhem-Leeuwarden aan dat van een werkgever 'goed werkgeverschap' mag worden verwacht De afgelopen periode is een akkoord bereikt over een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer over de weg. Een nieuwe cao brengt wijzigingen met zich mee en een aantal van deze wijzigingen gaat in per 1 juli 2021. Panteia is gevraagd om het effect van de cao-afspraken op het brutoloon en de loonkosten te berekenen en te publiceren 100.001.010 Salaris (Uit dagen ziek 70%) 100.001.013 Salaris (Netto uit uren ziek 70%) 100.001.011 Salaris (Netto uit dagen ziek 70%) 100.001.503 Omrekenen salaris uit ziekte 70% naar 100%; De CAO tekst zegt hierover: 1. In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid dient de Werknemer dit op de eerste ziektedag voor 08:30 uur te melden aan de.